Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXVII/246/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych

Uchwała Nr XXXVII/246/22
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych

Na podstawie art. 403 ust. 2, 4 i 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych w postaci regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/201/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz.1790).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej


Ryszard Froń

 

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/246/22
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 28 lutego 2022 r.

Regulamin przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych

Rozdział 1.
Warunki przyznawania dotacji

§ 1. 1. Dotacja celowa z budżetu gminy Leśnica, zwana dalej dotacją jest udzielana na dofinansowanie przedsięwzięć, których efektem jest zmiana systemów grzewczych (niespełniających wymagań niniejszego regulaminu) na systemy proekologiczne prowadząca do poprawy stanu środowiska.

2. Do dotacji kwalifikowane będą koszty zakupu i zainstalowania przez uprawniony podmiot, fabrycznie nowych, kompletnych w rozumieniu funkcjonalnym, urządzeń grzewczych (kotłów lub źródeł ciepła):

1) na biomasę (pellet),

2) gazowych (wraz z wewnętrzną instalacją gazową od przyłącza (zbiornika) do kotła),

3) olejowych (opalanych wyłącznie lekkim olejem opałowym),

4) elektrycznych,

5) pomp ciepła.

3. Nabywane i montowane w ramach realizacji zadania źródła ciepła powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska, w tym powinny charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, w tym spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE, w szczególności pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+, kotły na paliwa gazowe muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A.

4. W przypadku, jeżeli w budynku lub wyodrębnionym lokalu mieszkalnym objętym wnioskiem zainstalowano inny - dodatkowy system grzewczy, warunkiem zakwalifikowania przedsięwzięcia do dotacji jest spełnienie przez wszystkie systemy grzewcze kryteriów ekologicznych określonych w regulaminie. Dopuszcza się posiadanie w lokalu jednego urządzenia grzewczego na drewno typu kominek, niespełniającego kryteriów określonych w niniejszym regulaminie, pod warunkiem, iż urządzenie to nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzania ciepła.

5. Dotychczasowe źródło ciepła podlegające zmianie na proekologiczne, winno zostać zdemontowane w sposób uniemożliwiający jego powtórny montaż.

§ 2. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w danym roku budżetowym.  Nie dopuszcza się składania wniosków na kolejne lata.

§ 3. Zatwierdzone wnioski będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu grzewczego opisanego w §1 ust. 2. regulaminu.

Rozdział 2.
Beneficjenci

§ 4. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie niżej wymienionym podmiotom, które nie posiadają zadłużenia względem Gminy Leśnica i jej jednostek organizacyjnych, legitymującym się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

1) osobom fizycznym,

2) wspólnotom mieszkaniowym,

3) spółdzielniom mieszkaniowym.

§ 5. Wspólnoty Mieszkaniowe w przypadku wnioskowania o zmianę systemu grzewczego na system proekologiczny zobowiązane są przedłożyć:

1) uchwałę powołującą Zarząd lub zarządcę do reprezentowania wspólnoty;

2) uchwałę wyrażającą zgodę właścicieli na zmianę systemu grzewczego.

§ 6. Dotacji udziela się pod warunkiem, że przedsięwzięcie będzie zrealizowane na terenie nieruchomości położonej w gminie Leśnica.

§ 7. 1. Dotacja na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla każdego zamieszkałego budynku lub wyodrębnionego lokalu mieszkalnego posiadającego własne źródło ciepła podlegające zmianie na proekologiczne.

Rozdział 3.
Źródła finansowania i wysokość dotacji

§ 8. Dotacje udzielane będą z budżetu gminy Leśnica.

§ 9. Rada Miejska w Leśnicy corocznie w uchwale budżetowej określi wysokość środków przeznaczonych na realizację niniejszej uchwały.

§ 10. Dotacja z budżetu gminy dla poszczególnych przedsięwzięć wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

1) dla urządzeń grzewczych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego regulaminu:

a) dla podmiotów wymienionych w § 4 pkt 1 - 3 tys. zł;

b) dla podmiotów wymienionych w § 4 pkt 2 - 3 tys. zł dla każdego zamieszkałego wyodrębnionego lokalu mieszkalnego posiadającego źródło ciepła podlegające zmianie na proekologiczne;

c) dla podmiotów wymienionych w § 4 pkt 2 i pkt 3 - 5 tys. zł dla każdego zamieszkałego budynku mieszkalnego posiadającego źródło ciepła podlegające zmianie na proekologiczne;

2) dla urządzeń grzewczych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 2 do 5 niniejszego regulaminu:

a) dla podmiotów wymienionych w § 4 pkt 1 - 4 tys. zł;

b) dla podmiotów wymienionych w § 4 pkt 2 - 4 tys. zł dla każdego zamieszkałego wyodrębnionego lokalu mieszkalnego posiadającego źródło ciepła podlegające zmianie na proekologiczne;

c) dla podmiotów wymienionych w § 4 pkt 2 i pkt 3 - 6 tys. zł dla każdego zamieszkałego budynku mieszkalnego posiadającego źródło ciepła podlegające zmianie na proekologiczne.

§ 11. Dopuszcza się dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych jednocześnie z kilku źródeł np. z budżetu gminy w oparciu o niniejszy regulamin, ze środków budżetu państwa lub środków Unii Europejskiej, przy czym łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów inwestycji.

Rozdział 4.
Udzielenie i rozliczenie dotacji

§ 12. 1. Wniosek o udzielenie dotacji, na formularzu ustalonym przez Burmistrza Leśnicy, składa podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji. Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie istniejącego źródła ciepła podlegającego wymianie.

2. Jeżeli koszty zmiany systemów grzewczych ponosi więcej niż jeden podmiot (osoba), dotacja udzielana będzie proporcjonalnie do poniesionych i udokumentowanych kosztów.

§ 13. Dotacja na zakup i zainstalowanie fabrycznie nowych urządzeń (§ 1 ust. 2 regulaminu) udzielona zostanie na podstawie umowy o udzielenie dotacji i zostanie przekazana beneficjentowi po pisemnym zgłoszeniu wykonania przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Leśnicy oraz po dokonaniu odbioru przez pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy, na podstawie następujących dokumentów:

1) kopii imiennego dowodu zakupu urządzeń grzewczych wraz z ich montażem i rozruchem dokumentującego zmianę systemu grzewczego na system proekologiczny; (wymagane jest dostarczenie oryginału dokumentu zakupu, na którym zostanie opisana wysokość uzyskanej od Gminy Leśnica dotacji);

2) w przypadku urządzeń  grzewczych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 regulaminu:

a) dokumentu potwierdzającego spełnienie przez urządzenie normy ekoprojekt, wydanego w języku polskim lub przetłumaczonego na język polski,

b) kopii dokumentacji techniczno-ruchowej kotła zawierającej dane odnośnie paliwa dedykowanego do kotła;

3) w przypadku urządzeń  grzewczych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 regulaminu: karty produktu i etykiety energetycznej potwierdzającej spełnienie przez urządzenie wymagań klasy energetycznej minimum A;

4) w przypadku urządzeń  grzewczych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt. 1 - 3 regulaminu: protokołu z dokonania kontroli i sprawdzenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych sporządzonego przez Zakład Kominiarski potwierdzającego prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu;

5) w przypadku urządzeń grzewczych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt. 1 - 5 regulaminu: protokołów odbioru i uruchomienia odpowiednich instalacji sporządzonych przez uprawnionych instalatorów;

6) kopii dokumentu gwarancyjnego;

7) oświadczenia wykonawcy robót o fizycznej likwidacji urządzenia grzewczego lub rachunku z jego złomowania.

§ 14. Zatwierdzona przez Burmistrza Leśnicy kwota dotacji wypłacona będzie na wskazany rachunek bankowy podmiotu ubiegającego się o udzielenie dotacji lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Leśnicy. Wypłata w kasie dotyczy wyłącznie beneficjentów będących osobami fizycznymi.

§ 15. Warunkiem wypłaty jest zrealizowanie zmiany systemu grzewczego zgodnie z obowiązującym prawem i stosownymi przepisami, a w szczególności z Prawem budowlanym.

§ 16. Ustala się, iż realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy od zawarcia  umowy, jednak nie dłużej aniżeli do 15 grudnia roku, w którym podpisano umowę.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 17. Dofinansowaniu nie podlegają koszty:

1) zakupu urządzeń przenośnych,

2) zakupu urządzeń grzewczych w częściach,

3) zakupu dodatkowego wyposażenia (np. pompy),

4) eksploatacji i konserwacji urządzeń będących przedmiotem dotacji,

5) robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,

6) wykonania projektu budowlanego lub innej dokumentacji,

7) poniesione na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji, w tym również przedpłaty i zaliczki dokonane na poczet realizowanego przedsięwzięcia.

§ 18. Beneficjent zobowiązany jest, w przypadku zbycia nieruchomości na której zrealizowano dofinansowane przedsięwzięcie przed upływem 5 lat od przekazania dotacji, do przedłożenia oświadczenia nabywcy nieruchomości o wstąpieniu w prawa i obowiązki beneficjenta.

§ 19. Beneficjent w okresie 5 lat od przekazania dotacji zobowiązany jest ponadto do zachowania trwałości projektu tj. zachowania zasad niniejszej uchwały i nie montowania innego dodatkowego źródła ciepła niespełniającego wymagań niniejszej uchwały.

1) regularnego serwisowania urządzenia przez uprawniony podmiot wg zaleceń producenta,

2) zakupu paliwa do urządzenia wyłącznie na podstawie imiennych dowodów zakupu oraz ich przechowywania.

§ 20. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy o udzielenie dotacji na podstawie niniejszego regulaminu.

 

PDFUCHWAŁA NR XXXVII/246/22 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych.pdf (250,67KB)