Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Przebudowa drogi gminnej nr 105905 O ul. XV-lecia w Zalesiu Śl., dz. nr 1288/1"

Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr 2022/BZP 00068233/01 z dnia 25.02.2022r.


Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 105905 O ul. XV-lecia w Zalesiu Śl., dz. nr 1288/1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 105905 O ul. XV-lecia w Zalesiu Śl., dz. nr 1288/1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f027a0ce-744f-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00068233/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-25 10:29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005677/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej nr 105905 O ul. XV-lecia w Zalesiu Śl., dz. nr 1288/1

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023378/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Zadanie obejmuje następujący zakres robót:
1) roboty rozbiórkowe,
2) przebudowa jezdni o istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+800,00,
3) remont elementów kanalizacji deszczowej,
4) budowa chodnika i zjazdów do posesji,
5) przebudowa jezdni o istniejącej nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0+800,00 do km 0+910,98.

Zadania zapisane w ust 3. pkt 2) i 5) mają być wykonane wyłącznie przez Wykonawcę, natomiast w ust 3.pkt 1), 3) i 4) dopuszcza się Podwykonawcę.

4. Parametry inwestycji:
1) długość drogi 910,98 m od km 0+000,00 do km 0+910,98,
2) szerokość jezdni – 6,00 m i 5,00 m,
3) szerokość chodnika – 2,00 m,
4) zjazdy o zmiennej szerokości.

5. Parametry jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+800,00:
1) warstwa ścieralna gr. 4,0 cm z betonu asfaltowego AC 11S,
2) warstwa wiążąca gr. 5,0 cm z betonu asfaltowego AC 16W,
3) górna warstwa podbudowy gr. 10 cm z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – tę warstwę należy wykonać na całej szerokości jezdni dostosowując profil poprzeczny i podłużny do projektowanego,
4) dolna warstwa podbudowy gr. 30 cm z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm,
5) warstwa odsączająca gr. 10 cm z pospółki średnioziarnistej,
6) jezdnia obramowana będzie krawężnikiem betonowym przejazdowym 15x22cm wyniesionym na całej długości ponad krawędź jezdni o 4 cm i posadowionym na ławie z oporem z betonu C12/15,
7) przekrój poprzeczny daszkowy – 2,0%.

6. Parametry jezdni na odcinku od km 0+800,00 do km 0+910,98:
1) warstwa ścieralna gr. 4,0 cm z betonu asfaltowego AC 11S,
2) warstwa wiążąca gr. 5,0 cm z betonu asfaltowego AC 16W,
3) górna warstwa podbudowy gr. 10 cm z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
4) dolna warstwa podbudowy gr. 30 cm z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm,
5) warstwa odsączająca gr. 10 cm z pospółki średnioziarnistej,
6) wykonanie jezdni bez krawężnika z zabezpieczeniem krawędzi opaską szerokości 30cm i grubości 15cm z kruszywa bazaltowego 0/31,5mm,
7) przekrój poprzeczny jednostronny – 2,0%.
7. Chodnik szerokości 2,00 m o konstrukcji w układzie warstw jak niżej:

1) kostka betonowa 10x20x8cm koloru szarego z elementami kostki koloru czarnego,
2) podsypka z miału kamiennego bazaltowego gr. 5,0cm,
3) warstwa podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,
4) warstwa odsączająca gr. 10cm z pospółki średnioziarnistej,
5) obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 8x30x100cm na ławie z betonu C12/16,
6) spadek chodnika w kierunku jezdni – 1,5%.

8. Zjazdy do posesji o konstrukcji w układzie warstw jak niżej:
1) kostka betonowa 10x20x8cm koloru czarnego,
2) podsypka z miału kamiennego bazaltowego gr. 5,0cm,
3) warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego bazaltowego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm,
4) warstwa odsączająca gr. 10cm z pospółki średnioziarnistej,
5) zjazdy na linii bramy należy zakończyć opornikiem betonowym 12x25cm posadowionym na ławie z betonu C12/15 lub bezpośrednio połączyć się na linii bramy z istniejącą w obrębie posesji nawierzchnią. Krawędzie na szerokości pasa zieleni należy obramować obrzeżem betonowym 8x30x100cm na ławie z betonu C12/16.

9. Odwodnienie.
Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+800,00 istnieje sieć kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne wymagają w większości wymiany na nowe, szczególnie po stronie numerów parzystych gdzie posadowione są bezpośrednio na kanale deszczowym. Przewidziano wymianę fragmentów kanału deszczowego w miejscach lokalizacji tych wpustów. Przewidziano wpusty uliczne wykonane z elementów betonowych z betonu klasy minimum C35/45 o średnicy 500mm z żeliwną kratą klasy D 400. Wpusty należy zaopatrzyć w kosze podwieszone poniżej nasady studni. Na pozostałym odcinku przewidziano odwodnienie tak jak dotychczas powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przyległy teren.

10. Prace wykończeniowe.
Prace wykończeniowe obejmują plantowanie i humusowanie poboczy z obsianiem trawą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2122980,0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2917810,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2122980,0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU TRANSKOM Robert Białdyga

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561678884

7.3.3) Ulica: Zwycięstwa 1

7.3.4) Miejscowość: Jaryszów

7.3.5) Kod pocztowy: 47-143

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2122980,0 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania z dnia 25.02.2022r..pdf (67,21KB)
PDFOgłoszenie o wyniku postepowania z dnia 25.02.2022r.- skan.pdf (1,37MB)