Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania:"Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2022"

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 002.02.2022r. Nr 2022/BZP 00044410/01


Dostawy
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej,

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561974039

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Góry Św. Anny 91,

1.5.2.) Miejscowość: 47-150 Raszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczne Przedszkole w Leśnicy,

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561813767

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1-go Maja 34

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy,

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7561499420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nad Wodą 15

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy,

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7560010233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 5

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f9eb025-6e12-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00044410/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-02 10:45

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005677/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00005974/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (którą Wykonawca będzie dostarczał (autocysterną z legalizowanym układem pomiarowym z kompensacją temperatury) do jednostek budżetowych Gminy Leśnica w ilości ok. 42.000,00 litrów do niżej wymienionych odbiorców - obiektów:
1) Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, NIP 7561966152, w ilości 10.000,00 l; (zbiornik 10.000,00 dm3) – dostawa do Urzędu Miejskiego w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. 1 Maja 9.
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej, 47-150 Raszowa ul. Góry Św. Anny 91, w ilości 13.000,00 l, (zbiornik na 4.000,00 dm3).
3) Publiczne Przedszkole w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. 1-go Maja 34, w ilości 7.000,00 l, (zbiornik na 4.000,00 dm3).
4) Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Nad Wodą 15, NIP 756-14-99-420, w ilości 1.000,00 l (zbiornik 4.000,00 dm3) – dostawa do
a) Lichynia ul. Daszyńskiego 24.
5) Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, 47-150 Leśnica ul. Kościuszki 5, w ilości 11.000,00 l, dostawa do:
a) Leśnica, Pl. Narutowicza 2, w ilości 6.000,00 l (zbiornik 3.000,00 dm3),
b) Góra św. Anny, ul. Leśnicka 10, w ilości 5.000,00 l (zbiornik 3.200,00 dm3).
Ilość oleju opałowego podana jest szacunkowo i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od potrzeb Kupującego (w zależności od warunków atmosferycznych).

Wymagane parametry:
- wartość opałowa – min 42,6 MJ/kg,
- temp. zapłonu – min. 56º C,
- lepkość kinetyczna w temp. 20º C – max 6,00 mm²/s,
- gęstość w temp. 15º C – max 860 kg/m³.

Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 159626,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 161695,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 160662,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EUROSPED PALIWA Sp. zo.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6262859519

7.3.3) Ulica: Dworska 6

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 160662,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania Nr 2022/BZP 00044410/01 - skan.pdf
PDFOgłoszenie o wyniku postępowania Nr 2022/BZP 00044410/01 - skan.pdf