Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 120.2.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 luty 2022 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy

Zarządzenie  Nr 120.2.2022

BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 3 luty 2022r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy

           Na podstawie art. 68 i 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 120.4.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy (zmienionego Zarządzeniem  nr 120.27.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012r., Zarządzeniem nr 120.7.2014r. Burmistrza Leśnicy z dnia 1 września 2014r., Zarządzeniem nr 120.12.2017 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 listopada 2017r., Zarządzeniem nr 120.17.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 listopada 2018r. oraz Zarządzeniem nr 120.6.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 13 marca 2020r. oraz Zarządzeniem nr 120.8.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 18 maja 2020 oraz Zarządzeniem nr 0050.305.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 18.01.2021 oraz Zarządzeniem nr 0050.447.2021 z dnia 15.12.2021r. oraz Zarządzeniem Nr 120.28.2021 z dnia 28 grudnia 2021r.) Załącznik nr 1 – Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130.000 zł. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem   wydania.

 

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

                                                                    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.2.2022.  Burmistrza Leśnicyz dnia 3 luty 2022r.

                                                                                                                                                 

Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej130.000 zł.

 1. Wydatki ponoszone w ramach zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza 130.000 zł. (netto), powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny,z zachowaniem zasad należytej staranności i uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
 2. Wartość szacunkową zamówienia ustala pracownik odpowiedzialny merytorycznie. Dla zamówień powyżej 10.000,00 zł. obowiązuje załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 120.4.2011  z dnia 01.02.2011r.
 3. Przy dokonywaniu zamówienia do kwoty brutto 10.000,00 zł należy przeprowadzić analizę rynku poprzez sprawdzenie ceny u potencjalnych sprzedawców/wykonawców.
 4. Przy dokonywaniu zamówienia powyżej 10.000,00 zł do kwoty  50.000,00  zł należy przeprowadzić analizę rynku poprzez sprawdzenie ceny u potencjalnych sprzedawców/wykonawców. Z przeprowadzonej analizy pracownik odpowiedzialny merytorycznie sporządza notatkę służbową.
 5. Przy dokonywaniu zamówień powyżej kwoty brutto 50.000 zł należy zrobić rozeznanie rynkowe w formie pisemnej poprzez przesłanie zapytania ofertowego do wykonawców.
 6. Udzielenie zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę brutto 10.000,00 zł, powinno być dokonane w formie pisemnej umowy.
 7. Zamawiający może nie przeprowadzać analizy rynku poprzez sprawdzenie ceny u potencjalnych sprzedawców/wykonawców lub robić rozeznania rynkowego jeżeli zamówienie dotyczy usług doradczych: prawnych, podatkowych, finansowych oraz powszechnych usług pocztowych.
 8. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych – art. 13 RODO *

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)* 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Leśnica (zwana dalej jako „Administrator”), ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, jest reprezentujący ją Burmistrz Leśnicy. Adres e-mail: um@lesnica.pl, telefon: +48 77 461 52 81.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach ochrony danych i realizacji swoich praw pisząc na adres e-mail: iod@lesnica.pl lub na adres siedziby administratora: Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, telefon: +48 77 463 98 59.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa:
 • na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej130.000,00 zł w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy dla przedmiotowego postępowania.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego dane zostały pozyskane, a w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych organów gminy.
 3. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych, ani przetwarzania danych osobowych w celu innym, niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 4. Przysługuje Państwu prawo:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
 • do prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo:
 • do usunięcia danych osobistych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 • do przenoszenia danych osobowych na podstawie art.20 RODO;
 • sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust.1 lit. c, a w dalszej kolejności art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, oraz nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO;
 2. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub
  z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

___________________

* Wyjaśnienie: dotyczy wyłącznie osób fizycznych w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 


 

 

 

 

PDFZarządzenie Nr 120.2.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 3.02.2022r..pdf (746,32KB)
PDFZarządzenie Nr 120.2.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 3.02.2022 - skan.pdf (1,23MB)