Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXIV/220/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXIV/220/21
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244 oraz z 2021 r. poz. 401) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie          852,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie               1092,00 zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                     1260,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                            1872,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                             1824,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                      1812,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi – dwie                            2040,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                             2004,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                      1992,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi – dwie                            2208,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                             2184,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                      2436,00 zł,

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, aniżeli opisanym w pkt 2), o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                            1884,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                             2208,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                      1848,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi – dwie                            2076,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                             2304,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                      2064,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie                            2100,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                             2364,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                      2436,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie                            2100,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                             2304,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                      3132,00 zł,

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 10 ton                 1860,00 zł,

b) od 10 ton i poniżej 12 ton                            1872,00 zł,

5) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – dwie                            2088,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                 1968,00 zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi –  dwie                           2244,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                 2568,00 zł,

6) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, aniżeli opisanym w pkt 5), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton:

- o liczbie osi – dwie                            2100,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                 2424,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – dwie                            2616,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                 2568,00 zł,

c) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton:

- o liczbie osi – dwie                            2904,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                 2904,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi –  dwie                           2904,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                 3168,00 zł,

7) od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 10 ton                      708,00 zł,

b) od 10 ton i poniżej 12 ton                    720,00 zł,

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą  lub wyższą  niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – jedna                          732,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                            1332,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                 1380,00 zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – jedna                          1776,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                            1776,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                 1776,00 zł,

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnej, aniżeli opisanym w pkt 8), z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą  niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – jedna                          912,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                            1944,00 zł,

- o liczbie osi -  trzy i więcej                 1944,00 zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – jedna                          2472,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                            2472,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                 2472,00 zł,

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 22 miejsc                             1404,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc                  1992,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/145/20 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2020 r., poz. 3309).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUCHWAŁA NR XXXIV/220/21 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (209,86KB)