Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Modernizacja drogi gminnej nr 105896 O, ul. Ogrodowa w Lichyni"


 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 24.11.2021  Nr 2021/BZP 00281323/01

 

Roboty budowlane
Modernizacja drogi gminnej nr 105896 O, ul. Ogrodowa w Lichyni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.5.2.) Miejscowość: Leśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774615281

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi gminnej nr 105896 O, ul. Ogrodowa w Lichyni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e03d025-16bf-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00281323/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-24 09:22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002353/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Modernizacja drogi gminnej nr 105896 O, ul. Ogrodowa w Lichyni

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00186357/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 497818,51 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem całego zadania jest modernizacja drogi gminnej nr 105896 O, ul. Ogrodowa w Lichyni

2. Zadanie ma zostać wykonane zgodnie z:
1) zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a załączone przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy,
3) projektem wykonawczym.

3. Zadanie obejmuje następujący zakres robót:
1) frezowanie nawierzchni bitumicznej,
2) rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych
3) wykonanie koryta
4) wykonanie krawężników betonowych o wymiarach 15*22
5) wykonanie warstwy odsączającej z piasku
6) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, bazalt, granit- warstwa dolna po zagęszczeniu - 20 cm
7) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, bazalt, granit- warstwa górna po zagęszczeniu – 10 cm
8) Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca o gr. 5 cm
9) Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna o gr. 4 cm
10) Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego we strefie uszkodzonych krawędzi jezdni,
11) Profilowanie i utwardzanie poboczy z kruszywa łamanego

Wyżej określony zakres robót w pkt. 3.9) i 3.10) Wykonawca musi wykonać samodzielnie.

1. Konstrukcja drogi odcinek km 0+0,00 – km 0+260,00
1) warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm
2) warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 5 cm
3) podbudowa z kruszywa kamiennego w/g 0/31,5 mm 10 cm
4) podbudowa z kruszywa kamiennego w/d 31,5/63 mm 20 cm
5) warstwa odsączająca z pospółki 10 cm
Razem 49 cm

2. Konstrukcja drogi odcinek km 0+260,00 – km 0+658,20
1) warstwa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S 4 cm
2) warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 5 cm
3) istniejąca konstrukcja drogi
Razem 9 cm

UWAGA!
Wykonawca ujmie także w kosztach ogólnych:
• obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej
z włączeniem do zasobów geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach opolskich oraz w wersji elektronicznej C-Geo ( wersja wektorowa),
• organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
• zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania (w tym koszt recyklingu materiałów z rozbiórki, czy składowania odpadów na wysypisku śmieci),
• uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,
• zmianę organizacji ruchu na czas realizacji zadania,
• koszt czasowej zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu z drogą powiatową wraz z oznakowaniem.
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie dokumentacją oraz całą SWZ wraz z jej załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 612316,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 701100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 612316,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751383487

7.3.3) Ulica: Grabińska 8

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 612316,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania z dnia 24.11 2021docx.pdf
PDFOgłoszenie o wyniku postępowania z dnia 24.11.2021r..pdf