Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Punkt skupu złomu usytuowany na terenie gminy Leśnica, na działce 249/2 oraz 249/7 Obręb 0091 w miejscowości Wysoka”

                                                                                                                                                                  Leśnica, dnia 23 sierpnia 2021 r.

 

Nr sprawy: ZP.6220.2.54.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r.poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247  z późń. zm.)

zawiadamiam  Strony postępowania

o wydaniu w dniu 23 sierpnia 2021 r. znak: ZP.6220.2.53.2020 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Punkt skupu złomu usytuowany na terenie gminy Leśnica, na działce 249/2 oraz 249/7, obręb 0091 w miejscowości Wysoka”

Z treścią zgromadzonej dokumentacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica,   pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30,  od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30).

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Leśnicy.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Iwanowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji Nr ZP.6220.2.53.2020.pdf (666,15KB)

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych nr ZP.6220.2.53.2020.pdf (305,23KB)