Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi z dnia 30.07.2021 oraz zmiana SWZ do ZP.271.8.2021 - „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica”

Leśnica, 30 lipca  2021 r.

 

ZP.271.8.2021

 

 

Do wszystkich oferentów

zainteresowanych przetargiem

 

     Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopełnił wszelkich formalności związanych z przyłączeniem do sieci gazowej (czy została już podpisana umowa o przyłączenie do sieci gazowej)?

 

Odpowiedź:

Zamawiający posiada podpisaną umowę o przyłączenie do sieci gazowej dla:

 1. Szkoła Podstawowa w Leśnicy ul. Zdzieszowicka 23 – umowa Nr 34220/10/18/W2008000/1 z dnia 30.11.2020r. Jednocześnie Zamawiający posiada „Powiadomienie o zakończeniu realizacji umowy o przyłączenie do sieci gazowej”, które jest potwierdzeniem, że wybudowane przyłącze gazowej jest gotowe do realizacji dostaw paliwa gazowego.
 2. Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy – punkt dostawy gazu Centrum Edukacji Ekologicznej) ul. Nad Wodą 15 – umowa Nr 34233/10/18/W2008000/1 z dnia 30.11.2020r. Jednocześnie Zamawiający posiada „Powiadomienie o zakończeniu realizacji umowy o przyłączenie do sieci gazowej”, które jest potwierdzeniem, że wybudowane przyłącze gazowej jest gotowe do realizacji dostaw paliwa gazowego.

Pytanie nr 2

Wykonawca prosi o podanie numeru punktu poboru gazu, który jest wskazany na ostatniej stronie wydanych Zamawiającemu warunków przyłączenia do sieci gazowej.

 

Odpowiedź:

 1. Nr poboru gazu dla: Szkoła Podstawowa w Leśnicy ul. Zdzieszowicka 23 – Pl0032096120
 2. Nr poboru gazu dla: Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy –punkt dostawy gazu Centrum Edukacji Ekologicznej) ul. Nad Wodą 15- PL 0032096119

 

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ust. 4  ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

ROZDZIAŁ XIII TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

BYŁO:

 1. Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.09.2021r. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez  wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

JEST:

 1. Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.09.2021r. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez  wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

ROZDZIAŁ XIV SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

BYŁO:

 1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 03.08.2021 r. do godz. 10:00.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transmisji na miniPortalu.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2021r.o godzinie 11:00.
 4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

 

JEST:

 1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 04.08.2021 r. do godz. 10:00.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transmisji na miniPortalu.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2021r.o godzinie 11:00.
 4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

 

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część SWZ i Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je podczas przygotowywania oferty. Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.

 

 

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Iwanowski

Zastępca Burmistrza

PDFPytania i odpowiedzi, zmiana SWZ z dnia 30.07.2021.pdf

PDFPytania i odpowiedz, zmiana SWZ z dnia 30.07.2021. podpisane.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.07.2021r..pdf