Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi do ZP.271.8.2021 z dnia 29.07.2021 - „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica”


 

Leśnica, 29 lipca  2021 r.

 

ZP.271.8.2021

 

 

Do wszystkich oferentów

zainteresowanych przetargiem

 

     Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Leśnica”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ. Wykonawca prosi o możliwość podania Ceny jednostkowej za gaz (gr/kWh) w zaokrągleniu do 3 miejsc po przecinku.

Odpowiedź:

Załącznik nr 1A do SWZ nie ulega zmianie.

Pytanie nr 2

Wykonawca zwraca się z pytaniem kto jest obecnym sprzedawcą paliwa gazowego, czy umowy z nim zostały już wypowiedziane, ewentualnie jaki jest ich okres wypowiedzenia i kto jest odpowiedzialny za wypowiedzenie – Zamawiający czy Wykonawca ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ Rozdział III ust 1 pkt 5 Zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów na dystrybucję i dostawę gazu ziemnego.

Pytanie nr 3

Wykonawca prosi o podanie numerów punktu poboru gazu.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie nr 4

Wykonawca, z uwagi na konieczność zgłoszenia nowej umowy do OSD na 21 dni przed rozpoczęciem dostaw, prosi o zmianę okresu dostaw z 01-09-2021 na 01-10-2021.

Odpowiedź:

Termin wykonania zamówienia  nie ulega zmianie

Pytanie nr 5

W razie braku zgody na powyższe, Wykonawca prosi o dopisanie informacji, że rozpoczęcie dostaw nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie nr 6

Dotyczy załącznika nr 5. Wykonawca prosi o usunięcie § 16 ust. 3 umowy.

Odpowiedź:

§ 16 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:

W przypadku wystąpienia przerw w dostawach gazu ziemnego, odcięcia od dostaw gazu, zdjęcia układu pomiarowego w wyniku braku terminowej płatności Zamawiającego (Odbiorcy), które miało miejsce w związku z niedostarczeniem lub dostarczeniem z opóźnieniem faktury, upomnienia do zapłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień przerwy oraz pokryje wszelkie koszty związane ze wznowieniem dostaw gazu ziemnego w odniesieniu do każdego punktu odbioru.

Pytanie nr 7

W razie braku zgody na powyższe, Wykonawca prosi o zmniejszenie wysokości kary o połowę.

Odpowiedź:

§ 16 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:

W przypadku wystąpienia przerw w dostawach gazu ziemnego, odcięcia od dostaw gazu, zdjęcia układu pomiarowego w wyniku braku terminowej płatności Zamawiającego (Odbiorcy), które miało miejsce w związku z niedostarczeniem lub dostarczeniem z opóźnieniem faktury, upomnienia do zapłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień przerwy oraz pokryje wszelkie koszty związane ze wznowieniem dostaw gazu ziemnego w odniesieniu do każdego punktu odbioru.

Pytanie nr 8

Wykonawca prosi o podanie zapotrzebowania na paliwo gazowe odrębnie dla każdej z grup taryfowych, w podziale na miesiące.

Odpowiedź:

Szacunkowe zużycie w MWh będzie kształtowało się następująco:

Punkt poboru

2021r.

2022r.

razem

 

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

20

75

75

75

75

75

75

20

20

20

20

20

570

2

10

40

40

40

40

40

40

10

10

10

10

10

300

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

FORMULARZ OFERTY „Oferta Wykonawcy”

BYŁO pkt 4: Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w Rozdziale V SWZ.

JEST pkt 4: Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w Rozdziale IV SWZ.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ (UMOWA)

BYŁO § 16 : W przypadku wystąpienia przerw w dostawach gazu ziemnego, odcięcia od dostaw gazu, zdjęcia układu pomiarowego w wyniku braku terminowej płatności Zamawiającego (Odbiorcy), które miało miejsce w związku z niedostarczeniem lub dostarczeniem z opóźnieniem faktury, upomnienia do zapłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł. za każdy dzień przerwy oraz pokryje wszelkie koszty związane ze wznowieniem dostaw gazu ziemnego w odniesieniu do każdego punktu odbioru.

JEST § 16 : W przypadku wystąpienia przerw w dostawach gazu ziemnego, odcięcia od dostaw gazu, zdjęcia układu pomiarowego w wyniku braku terminowej płatności Zamawiającego (Odbiorcy), które miało miejsce w związku z niedostarczeniem lub dostarczeniem z opóźnieniem faktury, upomnienia do zapłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień przerwy oraz pokryje wszelkie koszty związane ze wznowieniem dostaw gazu ziemnego w odniesieniu do każdego punktu odbioru.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część SWZ i Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić je podczas przygotowywania oferty. Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFPytania i odpowiedzi - z dnia 29.07.2021r..pdf (455,44KB)
PDFPytania i odpowiedzi - z dnia 29.07.2021r..pdf (963,34KB)

PDFZałacznik Nr 5- Umowa.docx pop.pdf (734,37KB)

DOCZałącznik Nr 1- Formularz oferty.doc pop.doc (62,50KB)