Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                                                                                                  Leśnica, dnia  27.07.2021r.

 

Nr sprawy: ZP.6220.2.51.2020

OBWIESZCZENIE

o zebranych dokumentach i materiałach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 35, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735), zawiadamiam o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu” planowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 249/2 oraz 249/7  w miejscowości Wysoka , obręb 009, zgodnie z ustawą z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, iż przed wydaniem wskazanej decyzji strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz Dyrektora Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych dot. przedmiotowej sprawy, które są do wglądu w aktach sprawy, w siedzibie  Organu tj. Urzędu Miejskiego w Leśnicy pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30) oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.

W związku z zawiadomieniem stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości zapoznania się  i wypowiedzenia co do ich treści w wyznaczonym siedmiodniowym terminie istnieje konieczność przedłużenia terminu załatwienia sprawy do dnia 31 sierpnia 2021 r.

 Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron  o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia na okres 14 dni poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Wysoka.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pouczenie

Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym, w art. 35 KPA stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Leśnicy.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lud udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 49  KPA.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFObwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (630,09KB)

PDFObwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (882,32KB)