Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE NR 210.3.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, 47 – 150 Leśnica Podinspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

OGŁOSZENIE  NR  210.3.2021

Burmistrza Leśnicy

z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy

przy ul. 1 Maja 9, 47 – 150 Leśnica

 

Podinspektor w Referacie Inwestycji  i Gospodarki Przestrzennej

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

    a. wykształcenie: wyższe techniczne lub wyższe z zastrzeżeniem posiadania wykształcenia

        średniego technicznego,

    b. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

        o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

    c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

    d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,

    e. prawo jazdy kat. B,

    f. nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

    a. znajomość następujących aktów prawnych:

       - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713

         z późn. zm.),

       - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

         z późn. zm.),

       - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.

         poz. 1129 z późn. zm.),

 

    b. sumienne, sprawne, terminowe i bezstronne wykonywanie zadań, dyspozycyjność,

        odpowiedzialność, zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach

        ze zwierzchnikami, współpracownikami i w kontaktach z klientami,

    c. umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,

    d. znajomość unijnych oraz krajowych programów wsparcia,

    e. oczekiwane podjęcie pracy od dnia 1 września 2021 r.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

    a. realizacja obowiązków inwestora określonych w prawie budowalnym, a w szczególności

        organizowanie procesu budowy,

    b. sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

    c. rozliczanie inwestycji i remontów,

    d. sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę

        oraz gminne jednostki organizacyjne,

    e. gospodarka lokalowa.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   1) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, pierwsze piętro (brak

       windy, ciągi komunikacyjne nie dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim,

       w pomieszczeniu biurowym dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy nie są

       dostosowane dla wózków inwalidzkich), w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko

       pracy związane z pracą przy komputerze.

   2) w miesiącu czerwcu 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

       w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji

       zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

5. Wymagane dokumenty:

    a. list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV),

    b. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

    c. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

    d. kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,

    e. kserokopie potwierdzające odbyte praktyki, staże,

    f. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

    g. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności

        prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

    h. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych,

    i. dokument potwierdzający niepełnosprawność*).

Dokumenty aplikacyjne muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9,
47 – 150 Leśnica, pokój nr 107 z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Leśnicy w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Leśnicy w dniu 19 lipca 2021 r. o godz. 1500. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

 

Dane osobowe kandydata na stanowisko będą przetwarzane na podstawie obowiązujący aktów prawnych.

Jednocześnie informujemy, iż Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji jest Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów za pomocą poczty elektronicznej

Kandydatowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz pobrania.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Leśnicy można znaleźć na stronie urzędu: http://bip.lesnica.pl/5326/2337/dane-osobowe.html

 

*) w przypadku osób niepełnosprawnych

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFOGŁOSZENIE NR 210.3.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.pdf (285,91KB)

PDFOGŁOSZENIE NR 210.3.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy - Skan.pdf (1,66MB)