Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko

                       Leśnica, 22 czerwca 2021r.

 

ZP.6220.2.48.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.), zwaną dalej ooś

Burmistrz Leśnicy

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

„Punkt skupu złomu usytuowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 249/2 oraz 249/7 w miejscowości Wysoka, obręb 0091”.

       Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Leśnicy. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Powiatowy  Inspektor Sanitarny   w Strzelcach Op., Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarski Wodnej  w Gliwicach oraz Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Jarnołtówku, Oddział Góra Św. Anny.

       Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 79 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentacji sprawy   w siedzibie  Organu tj. Urzędu Miejskiego w Leśnicy pokój nr 12a (w poniedziałki w godz.od 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30) oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej

w terminie od 23.06.2021 r. do 22.07.2021r.

         Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz poprzez zamieszczenie  w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lesnica.pl.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

DOCObwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko.doc (57,50KB)

PDFOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko.pdf (549,39KB)