Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.298.2021 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr 0050.298.2021

B U R M I S T R Z A   L E Ś N I C Y

z dnia  7 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz.1990 z późn. zm.)

Z a r z ą d z a m

co następuje

§   1. 1. Nieruchomość opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy nr 0050.175.2020 z dnia 12 marca 2020 r. zbyć  w drodze  II  przetargu.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Warunki  II  przetargu zawiera ogłoszenie  stanowiące załącznik  do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy Nr  0050.210.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Przewodniczący Komisji sporządzi protokół z przetargu zgodnie z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108), który będzie podstawą do zawarcia umowy notarialnej  z  wygrywającym przetarg na zbycie nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

Załącznik  do Zarządzenia Nr 0050.298.2021 

Burmistrza Leśnicy

 z dnia  7 stycznia 2021 r.

 

BURMISTRZ    LEŚNICY

ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

w  obrębie   ZDZIESZOWICE 

 

Lokalu mieszkalnego nr 9H/3  przy ul. Piastów 9 wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem 75/10000 części działki o pow. 3418 m2 dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr OP1K/00045123/6 i OP1K/00045122/9.  W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.

                            

Nr ewid. nieruch.

Pow. nieruchomości    w  m2

Cena wywoławcza nieruchomości zł.

     160/19 km 1

           34,10

95 .000,00

 

Wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul. 1 Maja 9 lub na konto Urzędu Miejskiego  06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 Bank Spółdzielczy w Leśnicy do dnia 11.02.2021 r.  do godz. 12.00.

P r z e t a r g  odbędzie  się w dniu  15.02.2021 r. o  godz.15.30 w sali nr 9 Urzędu Miejskiego  w Leśnicy  ul.1 Maja 9.

 Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie.                                                                         

- dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału  w przetargu,                                                                                                                                                                                   

- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.                                                                                   

Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 09.11.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z przetargu z ważnych  powodów.                      

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i nieruchomościach uzyskać można w Referacie Rolnictwa, Ekologii  i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pok. nr 103 tel. Nr 774639855.               

                 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – art. 13 RODO *

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica, reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: iod@lesnica.pl. Dane inspektora znajdują się na stronie BIP Gminy Leśnica w zakładce „Dane osobowe”.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem przetargowym w sprawie zbycia nieruchomości gminnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z osobą/podmiotem ustalonym jako nabywca (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8) Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
    z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

PDFZarządzenie Nr 0050.298.2021 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych.pdf (1,82MB)