Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXIII/146/20 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała Nr XXIII/146/20
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 30 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2018 r. poz. 2244) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/242/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1911 i 2323) w §10 datę "31 grudnia 2020 roku" zastępuje się datą "31 grudnia 2023 roku".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUCHWAŁA NR XXIII/146/20 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.pdf (253,16KB)