Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXIII/145/20 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXIII/145/20
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2018 r. poz. 2244) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                       816,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                1044,00 zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                        1212,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       1800,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                                        1752,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                                   1740,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       1968,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                                        1932,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                                   1920,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       2124,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                                        2100,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                                   2352,00 zł,

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, aniżeli opisanym w pkt 2), o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       1812,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                                        2124,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                                   1776,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       2004,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                                        2220,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                                   1992,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       2028,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                                        2280,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                                   2352,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       2028,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                                        2220,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                                   3024,00 zł,

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 10 ton                             1788,00 zł,

b) od 10 ton i poniżej 12 ton                                            1800,00 zł,

5) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – dwie                                       2016,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                           1896,00 zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi –  dwie                                      2160,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                           2472,00 zł,

6) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, aniżeli opisanym w pkt 5), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       2028,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                           2340,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – dwie                                       2520,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                           2472,00 zł,

c) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       2796,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więce                            2796,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi –  dwie                                      2796,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                           3048,00 zł,

7) od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 10 ton                                              672,00 zł,

b) od 10 ton i poniżej 12 ton                                            684,00 zł,

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą  lub wyższą  niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – jedna                                      696,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                                       1284,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                           1332,00 zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – jedna                                      1704,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                                       1704,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                           1704,00 zł,

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnej, aniżeli opisanym w pkt 8), z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą  niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – jedna                                      876,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                                       1872,00 zł,

- o liczbie osi -  trzy i więcej                           1872,00 zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – jedna                                      2376,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                                       2376,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                           2376,00 zł,

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 22 miejsc                                          1356,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc                                1920,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/74/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada
2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2019 r., poz. 3649).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR XXIII/145/20 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf