Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.247.2020 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

 

 

                                                                                                                  Zarządzenie Nr 0050.247.2020

B U R M I S T R Z A   L E Ś N I C Y

z dnia  25  września 2020 r.

w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz.65 z późn. zm.)

Z a r z ą d z a m

co następuje

§ 1. 1. Nieruchomość opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy nr 0050.175.2020 z dnia 12 marca 2020 r. zbyć  w drodze  I  przetargu.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Warunki  I  przetargu zawiera ogłoszenie  stanowiące załącznik  do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy Nr  0050.210.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Przewodniczący Komisji sporządzi protokół z przetargu zgodnie z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108), który będzie podstawą do zawarcia umowy notarialnej  z  wygrywającym przetarg na zbycie nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                                                                                                  Burmistrz

                                                                                                                                                      (-) Łukasz Jastrzembski

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                Załącznik  do  

                                                Zarządzenia Nr 0050. 247 .2020 

                                                Burmistrza Leśnicy

                                                z dnia  25 września 2020 r.

 

BURMISTRZ    LEŚNICY

ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

w  obrębie   ZDZIESZOWICE 

 

Lokalu mieszkalnego nr 9H/3  przy ul. Piastów 9 wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem 75/10000 części działki o pow. 3418 m2 dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr OP1K/00045123/6  i OP1K/00045122/9.  W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem MW- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.

                            

Nr ewid. nieruch.

Pow. nieruchomości    w  m2

Cena wywoławcza nieruchomości zł.

     160/19 km 1

           34,10

102 .000,00

 

Wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul. 1 Maja 9 lub na konto Urzędu Miejskiego  06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 Bank Spółdzielczy w Leśnicy do dnia 04.11.2020 r.  do godz. 12.00.

P r z e t a r g  odbędzie  się w dniu 09.11.2020 r. o  godz.15.30 w sali nr 9 Urzędu Miejskiego  w Leśnicy  ul.1 Maja 9.

 Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie.                                                                     

 - dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne posiadać stosowne pełnomocnictwo do udziału   w przetargu,                                                                                                                                                                                    

- dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.                                                                                  

 Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                     

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z przetargu z ważnych  powodów.                     

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i nieruchomościach uzyskać można w Referacie Rolnictwa, Ekologii  i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pok. nr 103 tel. Nr 774639855.                

 

                                                                                                         

PDFZarządzenie Nr 0050.247.2020 BURNISTRZA LEŚNICY z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych.pdf (602,53KB)