Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Gmina Leśnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Leśnica.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2013-03-13.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-07-06.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Niedostępne są wszelkiego rodzaju dokumenty w formie skanu, które nie są odczytywane przez technologie wspomagające.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-19.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-03-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Aneta Ksiądz, ip@lesnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 463 98 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-150 Leśnica, 1 Maja 9
Tel.: +48774615281
Faks: +48774615342
E-mail:
Strona internetowa: www.lesnica.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek urzędu wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu od strony parkingu. Ze względu na architekturę obiektu i brak windy, nie ma możliwości bezpośredniego dostępu do poszczególnych biur na piętrze. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą zwrócić się do pracownika w pokoju nr 2 lub 12.  Pracownik pomaga każdej osobie, jeżeli jest taka potrzeba lub sprowadza na parter właściwego pracownika z innej komórki organizacyjnej.  

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2023 r. poz. 20) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają kilka możliwości załatwienia spraw urzędowych.

W Urzędzie Miejskim w Leśnicy ww. osoby mogą załatwić sprawy w następujący sposób:

  1. korzystając z pomocy osoby przybranej (każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, wybrana przez osobę uprawioną). Z pomocy tej osoba uprawniona nie może skorzystać jedynie w przypadku, gdy wnioskowane dane są chronione prawnie, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
  2. przy pomocy narzędzi elektronicznych:
    - poprzez wysłanie e-maila na adres:
    - przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej /6s64qo8lne/SkrytkaESP
    - przy pomocy faksu: nr 77 461 53 42
  3. korzystając z pomocy tłumacza języka migowego. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44).

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć tę należy zgłosić w formie pisemnej.