Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE NR 210.2.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, 47 – 150 Leśnica Podinspektor – Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE  NR  210.2.2020

Burmistrza Leśnicy

z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy

przy ul. 1 Maja 9, 47 – 150 Leśnica

 

Podinspektor – Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

    a. wykształcenie: średnie (staż pracy w administracji minimum 10 lat pracy) lub wyższe,

       preferowane kierunki: administracja, prawo lub ochrona środowiska,

    b. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

        o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

    c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

    d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,

    e. nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

    a. znajomość następujących aktów prawnych:

       - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

         (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),

       - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.

         poz. 1781),

       - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

         ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

         na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

       - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),

       - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

         (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

 

    b. sumienne, sprawne, terminowe i bezstronne wykonywanie zadań, dyspozycyjność,

        odpowiedzialność, zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach

        ze zwierzchnikami, współpracownikami i w kontaktach z klientami,

    c. oczekiwane podjęcie pracy od dnia 1 lipca 2020 r.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

    a. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty

        budowlane, dostawy lub usługi na rzecz gminy,

    b. weryfikacja faktur wpływających do urzędu pod względem ich zgodności z przepisami

        o zamówieniach publicznych,

    c. prowadzenie zadań z zakresu ochrony danych osobowych,

    d. pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych,

    e. przygotowywanie i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji

        przedsięwzięcia,

    f. prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na

        środowisko.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   1) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, pierwsze piętro (brak

       windy, ciągi komunikacyjne nie dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim,

       w pomieszczeniu biurowym dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy nie są

       dostosowane dla wózków inwalidzkich), w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko

       pracy związane z pracą przy komputerze.

   2) w miesiącu maju 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

       w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

       i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

5. Wymagane dokumenty:

    a. list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV),

    b. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

    c. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

    d. kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,

    e. kserokopie potwierdzające odbyte praktyki, staże,

    f. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

    g. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności

       prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

    h. dokument potwierdzający niepełnosprawność*).

Dokumenty aplikacyjne muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9,
47 – 150 Leśnica, pokój nr 107 z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Leśnicy w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Leśnicy w dniu 17 czerwca 2020 r.
o godz. 1000. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

 

Dane osobowe kandydata na stanowisko będą przetwarzane na podstawie obowiązujący aktów prawnych.

Jednocześnie informujemy, iż Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji jest Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów za pomocą poczty elektronicznej

Kandydatowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz pobrania.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Leśnicy można znaleźć na stronie urzędu: http://bip.lesnica.pl/5326/2337/dane-osobowe.html

 

*) w przypadku osób niepełnosprawnych

                                                                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                                                                          (-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFNabór na wolne stanowisko - Podinspektor - Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych..pdf (1,71MB)