Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.201.2020 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

                                                                                                        Zarządzenie Nr 0050.201.2020

B U R M I S T R Z A   L E Ś N I C Y

z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz.65 z późn. zm.)

Z a r z ą d z a m

co następuje

§ 1. 1. Nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy nr 0050.182.2020 z dnia 20 marca 2020 r. zbyć  w drodze I  przetargu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.Warunki I  przetargu zawiera ogłoszenie stanowiące załączniki nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. I przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzi Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach   zgodnie z zawartą umową w dniu 11.12.2019 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                                                               Burmistrz Leśnicy

                                                                                                                          (-) Łukasz Jastrzembski

 

 

               

 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 0050.201.2020 

Burmistrza Leśnicy z dnia          

 2 czerwca 2020 r.

 

 

 

The content of the announcement in Polish and English is available on www.ksse.com.pl.

Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Spółka Akcyjna w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42

tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną

ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego mającego na celu:

 

 • wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.
 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,7500 ha (7 500 m2) położonej w Gminie Leśnica, obręb Krasowa, stanowiącej własność Gminy Leśnica i obejmującej działki nr 12 o pow. 2500 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00055114/0 i nr 13 o pow. 5000 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00057421/9.
 2. Działy III i IV ksiąg wieczystych nr OP1S/00055114/0 oraz OP1S/00057421/9 są wolne od wpisów.
 3. Nieruchomość położona jest na północny-zachód od ul. Krasowskiej w Gminie Leśnica, posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, jej teren jest płaski. Sąsiedztwo stanowi teren użytkowany rolniczo. Działka nr 12 w ewidencji gruntów posiada oznaczenia klasy gruntu RV, a działka nr 13  w ewidencji gruntów posiada oznaczenia klasy gruntu RV i RVI.
 4. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krasowa, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXIX/225/06 z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krasowa, działki będące przedmiotem przetargu posiadają oznaczenie Pp – tereny obiektów produkcyjnych.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150.000,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy). Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień wpłaty.
 6. Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie 22.500,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100 groszy) na konto rachunku depozytowego BS Leśnica 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004, w terminie do 29.06.2020 r. przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu zapłaty na powyższy rachunek bankowy.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 29.06.2020 do godz. 16:00, w siedzibie organizatora przetargu.
 9. Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy pobrać w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku.
 10. Kwotę wadium wpłaconą przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium lub odpowiednia jego część ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
 11. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.201.2020 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych.pdf (854,60KB)