Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE NR 210.1.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy - Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami

OGŁOSZENIE  NR  210.1.2020

Burmistrza Leśnicy

z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy

przy ul. 1 Maja 9, 47 – 150 Leśnica

 

Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

    a. wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki: administracja,  rolnictwo, ochrona

        środowiska lub leśnictwo,

    b. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

        o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.),

    c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

    d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,

    e. nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

    a. znajomość następujących aktów prawnych:

       - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

         (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),

       - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55),

       - ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6),

       - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

         (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),

    b. sumienne, sprawne, terminowe i bezstronne wykonywanie zadań, dyspozycyjność,

        odpowiedzialność, kreatywność, zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach

        ze zwierzchnikami, współpracownikami i w kontaktach z klientami,

    c. posiadanie prawa jazdy kat. B,

    d. oczekiwane podjęcie pracy od dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. zadania gminy z zakresu rolnictwa, ochrony przyrody i środowiska,
  2. prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodami,
  3. ochrona zwierząt oraz zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   1) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9, pierwsze piętro (brak

       windy, ciągi komunikacyjne nie dostosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim,

       w pomieszczeniu biurowym dojścia, przejścia oraz przestrzeń dla stanowiska pracy nie są

       dostosowane dla wózków inwalidzkich), w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko

       pracy związane z pracą przy komputerze.

   2) w miesiącu grudniu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

       w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

       i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

5. Wymagane dokumenty:

    a. list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV),

    b. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

    c. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

    d. kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,

    e. kserokopie potwierdzające odbyte praktyki, staże,

    f. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

    g. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności

       prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

    h. dokument potwierdzający niepełnosprawność1).

Dokumenty aplikacyjne muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9,
47 – 150 Leśnica, pokój nr 107 z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Leśnicy w terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Leśnicy w dniu 3 lutego 2020 r.
o godz. 1500. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

 

Dane osobowe kandydata na stanowisko będą przetwarzane na podstawie obowiązujący aktów prawnych.

Jednocześnie informujemy, iż Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji jest Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów za pomocą poczty elektronicznej

Kandydatowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz pobrania.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miejski w Leśnicy można znaleźć na stronie urzędu: http://bip.lesnica.pl/5326/2336/dane-osobowe.html.

1) w przypadku osób niepełnosprawnych

PDFOgłoszenie o naborze.pdf (1,35MB)