Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIV/81/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica

Uchwała Nr XIV/81/19
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLVIII/268/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie statutu gminy Leśnica (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 3228) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

Załącznik do uchwały Nr XIV/81/19
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYKAZ  GMINNYCH  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH

1. Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy.

3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.

4. Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy.

5. Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy.

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej.

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim.

8. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy.

9. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy.

PDFUchwała Nr XIV/81/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica.pdf (186,80KB)