Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR IX/51/19 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IX/51/19
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 167.600,00 zł, z tego:

dział 600 Transport i łączność – 107.600,00 zł, z tego:

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 100.000,00 zł, w tym:

budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – 100.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 – 100.000,00 zł

rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 7.600,00 zł, w tym:

remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Poręba - Czarnocin, działka nr 194 - 5.250,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 5.250,00 zł

remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kadłubcu, działka nr 468 - 2.350,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 2.350,00 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 60.000,00 zł, w tym:

rozdział 90095 Pozostała działalność - 60.000,00 zł,

realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy - 60.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6057 - 48.353,00 zł, § 6059 - 11.647,00 zł,

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 167.600,00 zł, z tego:

dział 600 Transport i łączność – 30.600,00 zł, w tym:

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - 30.600,00 zł, w tym:

zakup usług komunikacji pozalekcyjnej od Związku Celowego Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami” - 30.600,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 30.600,00 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 55.000,00 zł, w tym:

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 55.000,00 zł, w tym:

dotacja celowa dla OSP Zalesie Śląskie na dofinansowanie naprawy powypadkowego pojazdu pożarniczego Mercedes Benz ATEGO 1429 – 55.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6230 – 55.000,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie – 70.000,00 zł, w tym:

rozdział 80104 Przedszkola - 70.000,00 zł, w tym:

termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej - 70.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6059 - 70.000,00 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.000,00 zł, z tego:

rozdział 90095 Pozostała działalność – 12.000,00 zł, w tym:

ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica – dotacja – 12.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6230 – 12.000,00 zł

§ 3. Zwiększa się plan kosztów o kwotę 70.000,00 zł i zmniejsza się plan kosztów o kwotę 70.000,00 zł zakładu budżetowego, w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, z tego:

I.   Zmniejszenie planu kosztów o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 70.000,00 zł, w tym:

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 70.000,00 zł, z tego:

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 70.000,00 zł, w tym:

- § 4300 Zakup usług pozostałych - 70.000,00 zł

II. Zwiększenie planu kosztów o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe 70.000,00 zł, w tym:

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 70.000,00 zł, z tego:

rozdział 90095 Pozostała działalność - 70.000,00 zł, w tym:

- § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - 70.000,00 zł (zakup traktora wraz z wyposażeniem - 70.000,00 zł)

§ 4. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów 35.042.271,45 zł

- plan przychodów 7.631.487,21 zł, razem plan dochodów i przychodów: 42.673.758,66 zł

- plan wydatków 42.373.758,66 zł

- plan rozchodów 300.000,00 zł, razem plan wydatków i rozchodów: 42.673.758,66 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR IX/51/19 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (140,44KB)