Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLVIII/269/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw ...

Uchwała Nr XLVIII/269/18
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. Nr 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Grupa licząca co najmniej 200 mieszkańców gminy Leśnica, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Leśnicy może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą poprzez złożenie własnoręcznych podpisów pod projektem uchwały. Przy składaniu podpisu wymagane jest wskazanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru ewidencyjnego PESEL.

2. W imieniu i na rzecz mieszkańców może występować upoważniony przez grupę mieszkańców przedstawiciel.

§ 2. Projekt uchwały zgłoszony w ramach inicjatywy obywatelskiej składa się do Rady Miejskiej w Leśnicy w formie papierowej.

§ 3. Projekt uchwały wniesiony w ramach inicjatywy obywatelskiej musi spełniać wymagania formalne, a w szczególności zawierać:

1) tytuł uchwały;

2) podstawę prawną;

3) postanowienia merytoryczne i ich ewentualne źródła finansowania;

4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;

5) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały;

6) uzasadnienie.

§ 4. 1. W celu zrealizowania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcy mogą zawiązać komitet inicjatywy uchwałodawczej zwany dalej komitetem, który tworzy minimum 5 mieszkańców mających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego.

2. W imieniu i na rzecz komitetu występuje pełnomocnik, wskazany w pisemnym oświadczeniu osób tworzących komitet.

§ 5. 1. O utworzeniu komitetu zawiadamia się pisemnie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy w terminie 14 dni od dnia utworzenia komitetu.

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się podpisy wszystkich członków komitetu wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.

§ 6. W przypadku, gdy projekt uchwały nie spełnia wymagań formalnych Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy wzywa przedstawiciela upoważnionego przez mieszkańców lub pełnomocnika komitetu do uzupełnienia braków formalnych, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 3 w terminie 14 dni.

§ 7. Nieuzupełnienie braków formalnych we wskazanym terminie uniemożliwia przedłożenia pod obrady Rady złożonego projektu uchwały.

§ 8. Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadamia przedstawiciela upoważnionego przez mieszkańców lub pełnomocnika komitetu o terminie sesji, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obrad rady, na których będzie rozpatrywany złożony projekt uchwały.

§ 9. Projekt uchwały wniesiony w ramach inicjatywy obywatelskiej podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Leśnica.

§ 10. Złożenie projektu uchwały jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, określonych w przepisach odrębnych.

§ 11. 1. Projekt uchwały wniesiony w ramach inicjatywy obywatelskiej może zostać w każdej chwili wycofany, nie później jednak niż do czasu poddania pod głosowanie projektu uchwały przez Przewodniczącego obrad.

2. Wycofanie projektu uchwały następuje na pisemny wniosek złożony przez przedstawiciela upoważnionego przez mieszkańców lub pełnomocnika komitetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR XLVIII/269/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf (110,89KB)