Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLVIII/267/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr XLVIII/267/18
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

Załącznik do uchwały Nr XLVIII/267/18
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 13 listopada 2018 r.

Program współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Program współpracy określa formy, zasady, zakres współpracy z organizacjami, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy finansowej na działalność publiczną.

2. Ilekroć w niniejszym „Programie” jest mowa o:

1) programie - należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.       U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.)  ;

3) organizacjach - należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty wymienione w art. 3 ustawy;

4) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

§ 2. Cele współpracy

1. Cel główny:

Budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe:

1) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców gminy Leśnica,

2) promocja działalności organizacji pozarządowych,

3) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,

4) coraz lepsze poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji działających na terenie gminy Leśnica,

5) wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych.

§ 3. Zasady współpracy

Współpraca Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na zasadach:

1) pomocniczości i suwerenności stron - szanując swoją autonomię Gmina Leśnica i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa, samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionymi potrzebami wspólnoty samorządowej,

2) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,

3) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,

4) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań,

5) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.

§ 4. Przedmiot współpracy

1. Przedmiotem współpracy Gminy Leśnica z organizacjami są:

1) ustawowe zadania własne;

2) zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ustawy;

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Priorytety oraz zadania realizowane w formie współpracy finansowej i pozafinansowej w poszczególnych obszarach przedstawione zostały w § 6 Programu.

§ 5. Formy współpracy

1. Współpraca Gminy Leśnica o charakterze finansowym może odbywać się w formach:

1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;

2) wspierania takiego zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;

2. Współpraca pozafinansowa Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi w szczególności może polegać na:

1) działaniach informacyjnych realizowanych poprzez:

- publikowanie na stronie internetowej gminy ważnych informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez miasto, jak i przez organizacje pozarządowe,

- przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej,

- tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym,

- organizowanie spotkań informacyjnych rozumianych, jako formy wymiany informacji na temat podejmowanych działań, możliwości wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, nawiązywania współpracy i koordynacji podejmowanych działań,

- zamieszczanie przez organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań publicznych we wszelkich materiałach promocyjno-informacyjnych zapisu o sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Gminę Leśnica.

2) organizacyjnej, realizowanej poprzez:

- prowadzenie i aktualizowanie bazy danych organizacji pozarządowych,

- inicjowanie realizacji zadań publicznych,

- udzielanie przez Burmistrza Leśnicy patronatów, opinii, rekomendacji, itp.,

3) szkoleniowej, realizowanej poprzez:

- inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,

- angażowanie organizacji pozarządowych w wymianę doświadczeń i prezentacji osiągnięć.

§ 6. Priorytety w realizacji zadań publicznych

1. Gmina Leśnica współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Na rok 2019 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących obszarów:

1) upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów,

2) pomoc społeczna,

3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom w podeszłym wieku, integracja tych osób ze środowiskiem,

4) wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie rozwoju grup artystycznych i przedsięwzięć kulturalnych,

5) organizowanie różnorodnych form aktywności w zakresie wychowania, edukacji i oświaty wśród dzieci i młodzieży,

6) pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom z ich otoczenia,

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

8) promocja i ochrona zdrowia,

9) wspieranie aktywności różnorodnych grup społecznych, w tym mniejszości narodowych,

10) umożliwienie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych,

11) aktywizacja społeczna grup nieaktywnych zawodowo (seniorów, osób niepełnosprawnych itp.).

§ 7. Finansowanie Programu

1. Program będzie finansowany ze środków własnych Gminy Leśnica.

2. Na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2019 planuje się przeznaczyć kwotę 360 000,00 złotych, słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych.

3. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.

4. Przekazanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego.

§ 8. Okres realizacji Programu

Program współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 9. Sposób i ocena realizacji Programu

1. Referaty, samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Gminy prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi, która w szczególności polega na:

1) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

2) udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji dotyczących współpracy z organizacjami;

2. Głównym koordynatorem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest Stanowisko Pracy do Spraw Kultury.

3. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:

1) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji;

2) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych

3) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Leśnica organizacjom na realizację zadań publicznych;

4) liczby osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez organizacje;

5) stopnia zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami przyjętymi w Programie.

§ 10. Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji

Program współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. utworzony został na bazie projektu programu, który skierowano do konsultacji w formie wyrażenia przez organizacje pisemnej opinii o projekcie współpracy.

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji zamieszczona została na stronie internetowej www.lesnica.pl  i bip.lesnica.pl w dniu 9 października 2018 r. W dniach od 15 do 22 października 2018 r. organizacje mogły wyrażać pisemną opinię do projektu współpracy.

W ww. terminie nie złożono żadnych pisemnych opinii.

§ 11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Burmistrz w drodze zarządzenia powoła komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji. Wyboru ofert dokona Burmistrz.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą co najmniej trzy osoby wskazane przez Burmistrza oraz jedna osoba reprezentująca organizacje pozarządowe nie biorące udziału w konkursie.

3. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.

4. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący.

5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący.

6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

7. Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatne.

8. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

1) formalna weryfikacja złożonych ofert,

2) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne,

3) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

9. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy.

2. Zmiany w programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy.

PDFUCHWAŁA NR XLVIII/267/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.pdf (221,01KB)