Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLVIII/266/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XLVIII/266/18
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                       744,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                960,00 zł,

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                        1116,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       1656,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                                        1620,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                                   1608,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       1812,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                                        1776,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                                   1764,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       1956,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                                        1932,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                                   2172,00 zł,

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, aniżeli opisanym w pkt 2), o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       1668,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                                        1656,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                                   1632,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       1848,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                                        2040,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                                   1832,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       1872,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                                        2100,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                                   2172,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       1872,00 zł,

- o liczbie osi – trzy                                        2040,00 zł,

- o liczbie osi – cztery i więcej                                   2808,00 zł,

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 10 ton                             1644,00 zł,

b) od 10 ton i poniżej 12 ton                                            1656,00 zł,

5) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – dwie                                       1860,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                           1740,00 zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi –  dwie                                      1992,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                           2268,00 zł,

6) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, aniżeli opisanym w pkt 5), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       1872,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                           2160,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – dwie                                       2328,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                           2280,00 zł,

c) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton:

- o liczbie osi – dwie                                       2580,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więce                            2580,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi –  dwie                                      2580,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                           2808,00 zł,

7) od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 10 ton                                              624,00 zł,

b) od 10 ton i poniżej 12 ton                                            636,00 zł,

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą  lub wyższą  niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – jedna                                      648,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                                       1176,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                           1224,00 zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – jedna                                      1572,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                                       1572,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                           1572,00 zł,

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnej, aniżeli opisanym w pkt 8), z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą  niż 12 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi – jedna                                      804,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                                       1728,00 zł,

- o liczbie osi -  trzy i więcej                           1728,00 zł,

b) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – jedna                                      2196,00 zł,

- o liczbie osi – dwie                                       2196,00 zł,

- o liczbie osi – trzy i więcej                           2196,00 zł,

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 22 miejsc                                          1248,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc                                1764,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/187/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2017 r., poz. 3009).

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR XLVIII/266/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (106,90KB)