Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLVIII/264/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XLVIII/264/18
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 900.000,00 zł, z tego:

- § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych - 900.000,00 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 405.033,00 zł, z tego:

dział 801 Oświata i wychowanie – 405.033,00 zł, w tym:

- § 6290 - Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 405.033,00 zł, w tym: dochody majątkowe - 405.033,00 zł (rozdział 80104 Przedszkola - 405.033,00 zł, w tym: dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej" - 405.033,00 zł).

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 142.589,87 zł, z tego:

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.800,00 zł, w tym:

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10.000,00 zł, w tym:

zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno - serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego - 10.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6300 - 10.000,00 zł

rozdział 75414 Obrona cywilna - 800,00 zł, w tym:

utrzymanie bazy obrony cywilnej - 800,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 800,00 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 130.000,00 zł, w tym:

rozdział 90095 Pozostała działalność - 130.000,00 zł, w tym:

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy - 130.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe -  § 6059 - 130.000,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.789,87 zł, w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.789,87 zł, w tym:

remont i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej – Fundusz Sołecki – Sołectwo Lichynia – 1.789,87 zł, w tym: wydatki bieżące -  § 4210 - 1.789,87 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.447.622,87 zł, z tego:

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.800,00 zł, w tym:

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 10.800,00 zł, w tym:

utrzymanie jednostek OSP – 6.750,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4170 - 2.750,00 zł, § 4270 - 2.000,00 zł, § 4280 - 2.000,00 zł, w tym:  -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.750,00 zł

remont tarasu w OSP Wysoka - 4.050,00 zł, w tym: - § 4270 - 4.050,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie – 1.435.033,00 zł, w tym:

rozdział 80104 Przedszkola - 1.435.033,00 zł, w tym:

termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej - 1.435.033,00 zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6057 - 405.033,00 zł, § 6059 - 1.030.000,00 zł,

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 910,69 zł, w tym:

urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie – Fundusz Sołecki – Sołectwo Lichynia – 810,69 zł, w tym: wydatki bieżące – § 4210 – 810,69 zł

remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych - Fundusz Sołecki - Sołectwo Lichynia - 100,00 zł, w tym: wydatki bieżące – § 4270 – 100,00 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 879,18 zł, w tym:

rozdział 92195 Pozostała działalność - 879,18 zł, w tym:

organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych - Fundusz Sołecki - Sołectwo Lichynia – 879,18 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 79,18 zł, § 4300 - 800,00 zł

§ 5. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- plan dochodów 32.358.570,65 zł

- plan przychodów 8.365.660,67 zł, razem plan dochodów i przychodów: 40.724.231,32 zł

- plan wydatków 40.724.231,32 zł

- plan rozchodów 0,00 zł, razem plan wydatków i rozchodów: 40.724.231,32 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR XLVIII/264/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (138,28KB)