Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLVIII/262/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XLVIII/262/18
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Leśnica pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu z przeznaczeniem na zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Leśnica na 2018 rok, w wysokości 10.000,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki i zasady udzielenia pomocy finansowej oraz jej rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Leśnica a Powiatem Strzeleckim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUCHWAŁA NR XLVIII/262/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (101,52KB)