Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLVII/261/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica

Uchwała Nr XLVII/261/18
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVI/242/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

Załącznik do uchwały Nr XLVII/261/18
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 29 października 2018 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

(zwany dalej „Regulaminem”)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz odbiorców usług na terenie Gminy Leśnica.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650).

3. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 2. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:

1) zapewnić ciągłość dostaw wody;

2) dostarczać odbiorcy usług wodę w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę, o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym;

3) zapewnić jakość wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi odpowiadającą wymaganiom określonym w odrębnych przepisach;

4) zamieszczać aktualne informacje o wynikach kontroli jakości wody na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

§ 3. W zakresie odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:

1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę;

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o składzie i o wartościach wskaźników zanieczyszczeń określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i/lub odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy, w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

2. W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

3. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do egzemplarza nowo zawieranej umowy przekazywanego odbiorcy usług aktualnie obowiązującą taryfę.

§ 5. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków powinien w szczególności zawierać:

1) imię, nazwisko lub nazwę, numer NIP (jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

2) adres nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę;

3) dokument określający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;

4) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,

5) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;

6) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;

7) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane z nieruchomości (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

§ 6. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 5 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) imię, nazwisko lub nazwę, numer NIP (jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby;

2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca chce zawrzeć umowę;

3) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie;

4) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w obrębie budynku wielolokalowego.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 7. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody i/lub wprowadzanych ścieków stanowią wodomierz główny oraz urządzenie pomiarowe.

2. Rozliczenia ilości pobranej wody i/lub wprowadzanych ścieków dokonuje się w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.

3. Sposób postępowania w razie niemożności dokonania odczytu przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa w umowie.

4. Częstotliwość okresów rozliczeniowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa w umowie.

5. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych taryf, podanych do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i gminy, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług.

§ 8. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usługi jest faktura.

2. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali lub wyłącznie odbiorcom usług będącym osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawarło odrębne umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 9. 1. Określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela – podstawę umocowania oraz adres do korespondencji;

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona;

3) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);

4) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie i/lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

3. Do wniosku ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza ponadto:

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;

2) aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 10. 1. Jeżeli zachodzą techniczne warunki określające możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku wydaje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 30 dni.

2. Warunki przyłączenia do sieci powinny określać w szczególności:

1) lokalizację przyłączanej nieruchomości;

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;

3) miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków;

4) maksymalną dobową ilość dostarczanej wody i/lub dopuszczalną dobową ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych – także ich skład i wartości wskaźników zanieczyszczeń.

3. W razie braku technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, informuje pisemnie wnioskodawcę o tym fakcie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie.

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 11. 1. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej określane każdorazowo na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług:

1) w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, który udostępni nieodpłatnie wgląd:

a) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

c) w regulamin świadczenia usług;

2) w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, który udostępni nieodpłatnie wgląd:

a) w plany inwestycyjne;

b) w regulamin świadczenia usług;

c) w mapę sytuacyjną istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 12. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.

2. Odbiory częściowy i końcowy następują na pisemny wniosek osoby przyłączającej się (względnie wykonawcy przyłącza).

3. Odbiór częściowy robót zanikających tzn. ulegających zasypaniu następuje w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.

4. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia.

5. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) datę odbioru;

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości;

3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego;

4) skład komisji (przedstawiciele przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i osoby przyłączającej się);

5) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;

6) podpisy członków komisji.

6. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia, a jego podpisanie przez strony upoważnia odbiorcę usług do złożenia wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług o przewidywanych przerwach lub ograniczeniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz informację na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości, o ile czas trwania przekracza 12 godzin.

3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje odbiorców usług o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 14. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne winno zapewnić odbiorcom usług należyty poziom usług.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania na życzenie odbiorcy usług lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług, a w szczególności:

1) objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie;

2) dotyczących prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;

3) występujących zakłóceniach w dostawie wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług.

§ 15. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego odbiorcom usług winny być udostępniane:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Leśnica taryfy;

2) tekst „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący na terenie Gminy Leśnica;

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;

4) aktualny „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

§ 16. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, a w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są w formie pisemnej w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

3. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres;

2) przedmiot reklamacji;

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

4) datę umowy;

5) podpis odbiorcy usług.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

5. Wstrzymuje się rozpatrzenie reklamacji w przypadku zaniechania udostępnienia nieruchomości przez odbiorcę.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 17. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej
w posiadaniu przedsiębiorstwa są:

1) Państwowa Straż Pożarna;

2) Ochotnicza Straż Pożarna.

§ 18. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest udostępniana z urządzeń wodociągowych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego zobowiązani są do niezwłocznego powiadamiania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o każdorazowym miejscu poboru oraz ilości pobranej wody.

§ 19. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie.

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy kwartalne.

Rozdział 11.
Przepisy końcowe

§ 20. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Ustawy wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

PDFUCHWAŁA NR XLVII/261/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica.pdf (229,53KB)