Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLVII/260/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Leśnica

Uchwała Nr XLVII/260/18 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Leśnica

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Leśnica określone w dokumencie "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Leśnica", stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Tracą moc Uchwała Nr XXVI/134/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Leśnica oraz Uchwała Nr XXII/1112/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Leśnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 650, 685, 1000, 1356 i 1637

PDFUCHWAŁA NR XLVII/260/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Leśnica.pdf (6,36MB)