Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.432.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publ

Zarządzenie Nr 0050.432.2018

Burmistrza Leśnicy

z dnia 10 października 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

 

            Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz § 2 ust. 1 Uchwały Nr L/297/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Woj. Op. Nr 124, poz. 1392) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od dnia 15 października do dnia 22 października 2018 roku.
  2. Opinie można składać z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia.
  3. Informacja o podjęciu konsultacji zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy.
  4. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Stanowisko Pracy do Spraw Kultury.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Ryszard Froń

Zarządzenie Nr 0050.432.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 października 2018 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.pdf

Zarządzenie Nr 0050.432.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 października 2018 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.docx