Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLIII/242/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała Nr XLIII/242/18
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, poz. 1428, poz. 1566, poz. 2141, poz. 2372, poz. 2432 oraz z 2018 r. poz. 650, M.P. z 2017 r. poz. 800, poz. 941) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy:

1) nowo nabyte budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podatników będących przedsiębiorcami;

2) nowo wybudowane budynki i budowle powstałe zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące własnością przedsiębiorcy;

3) nowo powstałe części budynków lub budowli, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, rozbudowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, będące własnością przedsiębiorcy;

4) budynki i budowle, w przypadku rozpoczęcia wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę i stanowiące jego własność, lecz wcześniej niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, udzielane na zasadach określonych w niniejszej uchwale, stanowi pomoc de minimis,  do której zastosowanie ma Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

3. Za nowo nabyte budynki lub ich części uważa się budynki nabyte po wejściu w życie uchwały. Zwolnieniu nie podlega nabycie od osoby bliskiej. Przez osobę bliską należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoby przysposabiające i przysposobione małżonka, który pozostaje we wspólności ustawowej z nabywającym nieruchomość.

4. Zwolnienia określone w ust. 1 pkt 2, 3, 4 dotyczą budynków, budowli lub ich części, które zaczęły być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę po wejściu w życie niniejszej uchwały, zgodnie z prawomocną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy, wobec którego nie został zgłoszony sprzeciw.

5. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono zgłoszenie, o których mowa w § 4 pkt 1 uchwały, a w przypadku jego złożenia przed powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości – zwolnienie stosuje się z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

6. Zwolnienie o którym mowa w § 1 ust. 1 nie ma zastosowania do nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków i budowli oraz ich części, do nowo nabytych budynków i budowli lub ich części, jak i do budynków i budowli wcześniej nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, zajętych na:

1) działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego w obiektach o powierzchni powyżej 300 m2.

2) działalność gospodarczą określoną w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

§ 2. Zwolnienie nie przysługuje przedsiębiorcy, który posiada zadłużenie wobec Gminy Leśnica i jej jednostek organizacyjnych z jakiegokolwiek tytułu.

§ 3. 1. Wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto.

2. Wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego towarów na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro brutto.

§ 4. Przedsiębiorca, który nabywa prawo do zwolnienia, jest zobowiązany do złożenia Burmistrzowi Leśnicy:

1) pisemnego zgłoszenia budynków i budowli objętych tym zwolnieniem, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały;

2) dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości objętej zwolnieniem;

3) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nieruchomości lub zawiadomienie o zakończeniu budowy, wobec którego nie został zgłoszony sprzeciw;

4) uwierzytelnionego przez przedsiębiorcę wyciągu z projektu budowlanego w zakresie powierzchni użytkowej inwestycji lub innego dokumentu o wielkości tej powierzchni;

5) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione nakłady na czynności objęte zwolnieniem opisane § 1 ust. 1 wraz z ich uwierzytelnionymi kserokopiami;

6) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz pozostałych informacji i dokumentów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

7) innych dokumentów, o które wystąpi organ podatkowy, mających na celu uwiarygodnienie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 5. 1. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży dokumentów, o których mowa w § 4, nie nabywa prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości.

2. W okresie korzystania ze zwolnienia przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia informacji o pomocy publicznej wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł, o których mowa w § 4 pkt 6, w terminach:

1) do 14 dni od dnia uzyskania pomocy de minimis;

2) do dnia 30 stycznia każdego roku podatkowego.

§ 6. 1. Przedsiębiorca nabywający nieruchomość, która była przedmiotem zwolnienia od podatku od nieruchomości, nie może korzystać ze zwolnienia dla tej nieruchomości przed upływem 36 miesięcy od zakończenia poprzedniego zwolnienia.

2. W przypadku zbycia nieruchomości, będącej przedmiotem zwolnienia na mocy niniejszej uchwały innemu przedsiębiorcy, nowy właściciel zachowuje prawo do zwolnienia w łącznym okresie do 36 miesięcy, z uwzględnieniem wykorzystanych miesięcy zwolnienia, o ile spełnia warunki korzystania z pomocy.

§ 7. 1. Przedsiębiorca, który skorzysta ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Leśnicy w terminie wyznaczonym przez ten organ, w ramach nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielania i wykorzystania.

2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia obowiązany jest do samodzielnego nadzorowania stopnia wykorzystania pułapu pomocy de minimis określonego w § 3 uchwały. W przypadku gdy pułap ten zostanie przekroczony, kwota pomocy uzyskanej ponad pułap podlega zwrotowi.

§ 8. 1. W przypadku niespełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą następuje utrata praw do zwolnienia od podatku od nieruchomości.

2. O utracie prawa do zwolnienia, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia obowiązany jest powiadomić Burmistrza Leśnicy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę zwolnienia.

3. Utrata przez przedsiębiorcę prawa do zwolnienia skutkuje obowiązkiem zwrotu nienależnie udzielonej pomocy poprzez zapłatę należnego podatku od nieruchomości za okres, za który nienależnie ze zwolnienia korzystał, w trybie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego.

4. Prawo do zwolnienia wygasa:

1) z upływem okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości;

2) z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji;

3) z dniem ogłoszenia upadłości podatnika;

4) z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości objętej zwolnieniem, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 6 ust. 2 uchwały;

5) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez właściciela nieruchomości objętej zwolnieniem od podatku od nieruchomości;

6) z ostatnim dniem kwartału, jeśli na ten dzień wystąpiła u przedsiębiorcy zaległość z jakiegokolwiek tytułu wobec Gminy Leśnica lub jej jednostek organizacyjnych.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie zasad udzielania pomocy de minimis zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362)

§ 10. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku. Prawo do zwolnienie nabyte w czasie obowiązywania uchwały trwa przez okres w niej przewidziany.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUCHWAŁA NR XLIII/242/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.pdf (207,13KB)