Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane osobowe

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Gminie Leśnica:

Imię i nazwisko: Elżbieta Miszkiewicz; e-mail: iod@lesnica.pl; telefon: +48 77 463 98 59; adres: ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

 

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administrator danych

Administratorem większości zbiorów danych osobowych przez nas przetwarzanych jest Gmina Leśnica (zwana dalej jako „Administrator”), ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica reprezentowana przez Burmistrza Leśnicy, adres e-mail: um@lesnica.pl, telefon: +48 77 461 52 81.

Dane kontaktowe

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych (IOD). Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:

Elżbieta Miszkiewicz
Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica,
telefon: +48 77 463 98 59,
e-mail:  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail:  

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e,  unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych administratorowi wynikających z przepisów prawa. Więcej informacji o tym, na podstawie jakich aktów prawnych odbywa się przetwarzanie danych, będzie można znaleźć na naszych stronach BIP zawierających klauzule informacyjne, odrębne dla każdego ze zbiorów.

Dane osobowe, które posiadamy otrzymaliśmy od Pani/Pana podczas przyjmowania przez nas wniosków, korespondencji lub innych dokumentów, których byliśmy adresatem, a w szczególnych przypadkach pobraliśmy je z rejestrów publicznych lub otrzymaliśmy od innych osób.

W Gminie Leśnica przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. 

Odbiorcy danych

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy lub załatwienia sprawy administracyjnej – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zrealizowanie powyższych celów.

 

PDFOgólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf (204,91KB)

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - Urząd Stanu Cywilnego.pdf (402,00KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - Ewidencja ludnosci.pdf (394,78KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - Dowody osobiste.pdf (393,31KB)

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.pdf (428,10KB)
 

PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – umowy zawierane z Gminą Leśnica.pdf (117,42KB)
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - spis członków izby rolniczej.pdf (144,22KB)