Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVIII/140/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Uchwała Nr XXVIII/140/17
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 403 ust. 4 i 5 oraz w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 r., poz. 672 z późn. zm.)) oraz art. 45 ust. 1 pkt 1,3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) ) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała ma na celu ograniczanie ilości odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z własnych gospodarstw domowych do gleby i wód, a w efekcie przerwanie procesów degradacji środowiska naturalnego gminy Leśnica oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 2.
Warunki przyznawania dotacji

§ 2. Osoba zainteresowana otrzymaniem dotacji, przed przystąpieniem do realizacji zadania składa wniosek o udzielenie dotacji (na formularzu ustalonym przez Burmistrza Leśnicy), do którego należy dołączyć ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z zaświadczeniem wydanym przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich o nie wnoszeniu sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia robót wraz z załącznikiem mapowym.

§ 3. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w danym roku budżetowym;  nie dopuszcza się składania wniosków na kolejne lata.

§ 4. Zatwierdzone wnioski będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Rozdział 3.
Beneficjenci

§ 5. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie osobom fizycznym lub wspólnotom mieszkaniowym, (które nie posiadają zadłużenia względem Gminy Leśnica i jej jednostek organizacyjnych) wytwarzającym ścieki bytowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. Nr 139 z późn. zm.) pochodzące z własnego gospodarstwa domowego.

§ 6. Dotacja udzielona będzie pod warunkiem, że inwestycja zostanie zrealizowana na nieruchomości położonej na terenie gminy Leśnica, w tym w szczególności na obszarze aglomeracji Leśnica wyznaczonej rozporządzeniem Nr 0151/P/35/08 Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 2008 r. (tj. w miejscowościach: Leśnica, Góra Św. Anny, Krasowa, Raszowa).

§ 7. 1. Podstawą ubiegania się o dotację jest legitymowanie się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

§ 8. Niniejsza uchwała nie dotyczy nieruchomości letniskowych.

§ 9. Jeżeli koszty ponosi więcej niż jeden podmiot, dotacja udzielana jest proporcjonalnie do poniesionych i udokumentowanych kosztów.

Rozdział 4.
Źródła finansowania

§ 10. Dotacje udzielane będą z budżetu gminy.

§ 11. Rada Miejska corocznie w uchwale budżetowej określi wysokość środków przeznaczonych na realizację niniejszej uchwały.

§ 12. Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości do 5 000 zł (pięć tysięcy złotych), jednak nie więcej niż 60% kosztów całego zadania.

§ 13. Dopuszcza się finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jednocześnie z kilku źródeł np. z budżetu gminy i środków Unii Europejskiej, jednak łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów inwestycji.

Rozdział 5.
Rozliczenie dotacji

§ 14. Dotacja udzielona zostanie na podstawie umowy o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i końcowego protokołu odbioru wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, sporządzonego po dokonaniu pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale oraz na podstawie doręczonych, następujących dokumentów:

1) imiennego dowodu zakupu wraz z montażem i rozruchem przydomowej oczyszczalni ścieków,

2) certyfikatu zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawioną w formie opisanej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041 z późn. zm.),

3) podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu dokonującego montażu przydomowej oczyszczalni ścieków oświadczenia, iż zarówno oczyszczalnia jak i oczyszczone w niej ścieki  pochodzące z własnego gospodarstwa domowego spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800), zwanego dalej rozporządzeniem,

4) umowy zawartej na co najmniej 3 lata z uprawnionym podmiotem na serwisowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzanie analiz oczyszczonych ścieków zgodnie z przywołanym w pkt. 3 rozporządzeniem:

a) dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej  poza aglomeracją - co najmniej jeden raz w roku,

b) dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie aglomeracji Leśnica (tj. w miejscowościach: Leśnica, Góra Św. Anny, Krasowa, Raszowa) z częstotliwością 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbek w następnym roku; w przypadku gdy jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek.

§ 15. Zatwierdzona przez Burmistrza Leśnicy kwota dotacji wypłacona będzie na wskazany we wniosku rachunek bankowy podmiotu ubiegającego się o udzielenie dotacji.

§ 16. Warunkiem wypłaty jest zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązującym prawem i stosowanymi przepisami, a w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą Prawo wodne.

§ 17. Ustala się, iż realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy od chwili podpisania umowy.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 18. Dofinansowaniu nie podlegają:

1) przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenach gdzie istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub planowanej do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej,

2) koszty poniesione na budowę przydomowej oczyszczalni przed wejściem w życie niniejszej uchwały,

3) koszty zakupu wyłącznie pojedynczych elementów (urządzeń) składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków,

4) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę,

5) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 19. 1. Dla nieruchomości położonych na terenach skanalizowanych, dla których nie ma warunków przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wymagane jest uzyskanie zaświadczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy o braku możliwości przyłączenia do sieci.

2. Brak warunków przyłączenia oznacza, że całkowite koszty budowy przyłącza kanalizacyjnego według cen i stawek opłat stosowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy przekroczyłby 1,5 krotność kosztów budowy oczyszczalni przydomowej dla tej nieruchomości.

§ 20. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, w szczególności do kontroli wyników badań jakości ścieków w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami. W przypadku nie przestrzegania warunków umowy otrzymujący dotację zobowiązany jest do jej zwrotu.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 22. Tracą moc: Uchwała Nr XIX/100/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz Uchwała NR XXX/155/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

 

Zm. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2015 r. poz. 478, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 831, 903, 1250, 1427, 1933, 1991, 2255 i 2260.

Zm. poz. 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352, 1250 i 2260.

PDFUCHWAŁA NR XXVIII/140/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (143,18KB)