Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

Wykaz aktów prawa miejscowego

Lp.

Data podjęcia uchwały

Numer uchwały

Treść uchwały

 1.  
     
 1.  

2008-12-03

XXVII/184/08

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa

 1.  

2008-12-29

XXVII/189/08

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

 1.  

2009-02-03

XXX/200/09

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

 1.  

2009-02-03

XXX/201/09

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 1.  

2009-03-16

XXXI/206/09

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 1.  

2009-04-16

XXXII/212/09

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Leśnica do stanu faktycznego

 1.  

2009-04-16

XXXII/214/09

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Leśnica

 1.  

2009-07-27

XXXV/225/09

w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXXIII/215/01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Łąki Kozielskie w Gminie Leśnica

 1.  

2009-08-07

XXXVI/228/09

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leśnica

 1.  

2009-08-07

XXXVI/229/09

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 1.  

2009-09-07

XXXVII/232/09

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza Leśnicy

 1.  

2009-11-02

XXXIX/242/09

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty

 1.  

2009-11-02

XXXIX/243/09

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty

 1.  

2009-11-30

XL/248/09

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 1.  

2009-11-30

XL/249/09

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 1.  

2009-11-30

XL/250/09

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów

 1.  

2009-11-30

XL/253/09

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Leśnica

 1.  

2009-12-28

XLI/257/09

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

 1.  

2010-05-04

XLV/274/10

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 1.  

2010-05-04

XLV/276/10

w sprawie przeniesienia pomnika

 1.  

2010-09-29

XLIX/287/10

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza

 1.  

2010-10-18

L/297/10

w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 1.  

2010-11-08

LI/300/10

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 1.  

2010-11-08

LI/301/10

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 1.  

2010-11-08

LI/302/10

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów

 1.  

2010-12-13

II/5/10

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica

 1.  

2010-12-30

III/9/10

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

 1.  

2010-12-30

III/10/10

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Leśnica lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 1.  

2010-12-30

III/11/10

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Leśnica

 1.  

2011-01-31

IV/19/11

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 1.  

2011-03-07

V/23/11

zmieniająca Uchwałę Nr III / 10 / 10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Leśnica lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 1.  

2011-05-09

VII/35/11

w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica

 1.  

2011-05-09

VII/36/11

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie

 1.  

2011-06-20

VIII/44/11

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica

 1.  

2011-06-20

IX/46/11

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej

 1.  

2011-06-20

IX/48/11

w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 1.  

2011-10-03

XI/57/2011

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica

 1.  

2011-11-28

XIII/61/11

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 1.  

2011-11-28

XIII/62/11

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 1.  

2011-11-28

XIII/63/11

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów

 1.  

2011-11-28

XIII/64/11

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012

 1.  

2011-12-19

XIV/69/11

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 1.  

2011-12-29

XV/72/11

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

 1.  

2012-02-27

XVII/86/12

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach

 1.  

2012-03-26

XVIII/95/12

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica  w 2012 roku

 1.  

2012-04-30

XIX/100/12

w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 1.  

2012-05-28

XX/106/12

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/95/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2012 roku

 1.  

2012-08-27

XXII/113/12

w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 105877 O

 1.  

2012-08-27

XXII/114/12

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica

 1.  

2012-10-01

XXIV/120/12

w sprawie podziału Gminy Leśnica na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

 1.  

2012-11-26

XXVI/126/12

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 1.  

2012-11-26

XXVI/127/12

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 1.  

2012-11-26

XXVI/128/12

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów

 1.  

2012-11-26

XXVI/129/12

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013

 1.  

2012-11-26

XXVI/131/12

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

 1.  

2012-11-26

XXVI/132/12

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 1.  

2012-11-26

XXVI/133/12

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 1.  

2012-12-10

XXVII/136/12

w sprawie podziału Gminy Leśnica na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 1.  

2012-12-28

XXVIII/140/12

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

 1.  

2012-12-28

XXVIII/141/12

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica

 1.  

2013-01-28

XXIX/147/13

o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica

 1.  

2013-02-25

XXX/151/13

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016

 1.  

2013-02-25

XXX/153/13

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2013 roku

 1.  

2013-02-25

XXX/155/13

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 1.  

2013-02-25

XXX/156/13

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 1.  

2013-03-25

XXXI/159/13

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica

 1.  

2013-03-25

XXXI/160/13

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do Gminy Leśnica lub będącego w jej zarządzie

 1.  

2013-03-25

XXXI/161/13

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2013-2017

 1.  

2013-06-24

XXXIV/172/13

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok

 1.  

2013-06-24

XXXIV/173/13

w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Leśnicy

 1.  

2013-08-26

XXXV/174/13

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok

 1.  

2013-09-16

XXXVI/177/13

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 1.  

2013-09-30

XXXVII/181/13

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 1.  

2013-09-30

XXXVII/183/13

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

 1.  

2013-10-28

XXXVIII/185/13

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok

 1.  

2013-11-25

XXXIX/186/13

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok

 1.  

2013-11-25

XXXIX/187/13

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 1.  

2013-11-25

XXXIX/188/13

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 1.  

2013-11-25

XXXIX/189/13

uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności oraz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów

 1.  

2013-11-25

XXXIX/190/13

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2014

 1.  

2013-11-25

XXXIX/191/13

w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 1.  

2013-12-30

XL/196/13

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok

 1.  

2013-12-30

XL/198/13

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok

 1.  

2013-12-30

XL/200/13

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej

 1.  

2014-01-27

XLI/203/14

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok

 1.  

2014-01-27

XLI/204/14

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica

 1.  

2014-01-27

XLI/208/14

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 1.  

2014-01-27

XLI/209/14

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej

 1.  

2014-01-27

XLI/210/14

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej

 1.  

2014-02-24

XLII/214/14

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok

 1.  

2014-02-24

XLII/215/14

zmieniająca uchwałę Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica

 1.  

2014-02-24

XLII/216/14

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2014 roku

 1.  

2014-03-31

XLIII/218/14

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok

 1.  

2014-03-31

XLIII/220/14

zmieniająca Uchwałę Nr XLII/216/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2014 roku

 1.  

2014-03-31

XLIII/221/14

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 1.  

2014-03-31

XLIII/222/14

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Leśnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 1.  

2014-04-14

XLIV/225/14

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok

 1.  

2014-04-14

XLIV/227/14

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica

 1.  

2014-05-29

XLV/230/14

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok

 1.  

2014-05-29

XLV/232/14

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 1.  

2014-06-23

XLVI/237/14

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok

 1.  

2014-06-23

XLVI/240/14

w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

 1.  

2014-06-23

XLVI/242/14

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 1.  

2014-08-25

XLVII/244/14

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok

 1.  

2014-08-25

XLVII/246/14

w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

 1.  

2014-09-29

XLVIII/249/14

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 1.  

2014-09-29

XLVIII/252/14

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza

 1.  

2014-09-29

XLVIII/253/14

w sprawie Regulaminu korzystania z geostanowiska "Kamieniołomu nefelinitu" w Górze Św. Anny

 1.  

2014-10-27

XLIX/254/14

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 1.  

2014-10-27

XLIX/255/14

w sprawie Regulaminu korzystania z geostanowiska „Kamieniołomu nefelinitu” w Górze Św. Anny

 1.  

2014-11-06

L/256/14

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok

 1.  

2014-11-06

L/257/14

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 1.  

2014-11-06

L/258/14

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 1.  

2014-12-11

II/4/14

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok

 1.  

2014-12-30

III/8/14

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok

 1.  

2014-12-30

III/10/14

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

 1.  

2015-01-26

IV/14/15

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 1.  

2015-02-23

V/18/15

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 1.  

2015-02-23

V/20/15

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2015 roku

 1.  

2015-02-23

V/21/15

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica

 1.  

2015-02-23

V/22/15

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania