Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica, w zakresie terenu nr 1 zlokalizowanego w rejonie ul. Żyrowskiej

Leśnica, dnia 28 czerwca 2024 r.

IK.6722.6.19.2023

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA LEŚNICY

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), oraz w związku z Uchwałą Nr LVII/367/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica, w zakresie terenu nr 1 zlokalizowanego w rejonie ul. Żyrowskiej.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 9 lipca do 31 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, w godzinach pracy Urzędu oraz poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lesnica.pl
(w zakładce: Menu BIP/Akty prawne/Gospodarka przestrzenna/Plany w opracowaniu).

Obszar objęty zmianą planu stanowią cztery fragmenty miasta Leśnica oznaczone na załącznikach do uchwały, przy czym ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu objęty jest wyłącznie teren nr 1 - zlokalizowany w rejonie ul. Żyrowskiej.  

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego dla terenu nr 1 odbędzie się w dniu 23 lipca 2024 r. o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica. W trakcie dyskusji zainteresowani będą mieli możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego dla terenu nr 1 objętego ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Leśnicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2024 r. Uwagi złożone po upływie podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Uwagi mogą być wnoszone w następujący sposób:

  1. w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica,
  2. w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w szczególności poprzez ePUAP lub na adres e-mail: um@lesnica.pl, z podaniem w tytule: „Uwaga do mpzp Leśnica”.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Leśnicy. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leśnica https://bip.lesnica.pl w zakładce: dane osobowe, oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Leśnicy danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych jest ograniczone, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), Burmistrz Leśnicy odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego planu.

PDFObwieszczenie Burmistrza Leśnicy.pdf (110,10KB)

PDFUchwała zmiana mpzp LEŚNICA do wyłożenia.pdf (235,90KB)

PDFUzasadnienie do zmiany mpzp Leśnica - etap 2 wyłożenia.pdf (196,18KB)

PDFzał. 1 Rysunek planu dla terenu nr 1.pdf (820,27KB)

rysunek_zmiany_planu_legenda.jpeg