Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrz Leśnicy zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie
 

Burmistrz Leśnicy

zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (załączniki do obwieszczenia).

 

Z projektem dokumentu można zapoznać się poprzez poniższe załączniki lub w Urzędzie Miejskim w Leśnicy z siedzibą przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, w godzinach urzędowania.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej na formularzu osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Leśnicy z siedzibą przy ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica lub
  • ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy z siedzibą przy ul. 1 Maja 9,
    47 - 150 Leśnica, pokój nr 116 lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: mpzp@lesnica.pl.
  • za pomocą formularza on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lesnica_prognoza_oos 

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dnia 04.07.2024r.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Leśnicy.

Burmistrz
(-) Łukasz Jastrzembski 

PDFObwieszczenie Burmistrz Leśnicy zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (50,54KB)

PDFGminny Program Rewitalizacji_Leśnica.pdf (6,27MB)

PDFOOŚ Leśnica.pdf (6,12MB)

DOCXFormularz.docx (17,94KB)