Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie, w gminie Leśnica

 

Leśnica, dnia 24.04.2024 r.

IK.6722.5.13.2023

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA LEŚNICY

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie, w gminie Leśnica

 

 

       Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688),  w związku z uchwałą Nr LV/356/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie, w gminie Leśnica, w dniach od 7 maja 2024 r. do 7 czerwca 2024 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, pok. nr 116, w godzinach pracy urzędu. Z projektem zmiany ww. planu miejscowego można również zapoznać się ww. terminie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy: www.bip.lesnica.pl w zakładce: Akty prawne/Gospodarka Przestrzenna/Plany w opracowaniu.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r.  o godzinie 15oo, w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2024 r. do Burmistrza Leśnicy, w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP). Uwagę można również złożyć wypełniając odpowiedni formularz zamieszczony w BIP przy projekcie zmiany planu, następnie wysyłając go na adres . Wnosząc uwagę należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby w przypadku jednostki organizacyjnej, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094) Burmistrz Leśnicy odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu. Z obwieszczeniem o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany ww. planu miejscowego wraz z uzasadnieniem oraz stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 7trzelcach Opolskich można zapoznać się na stronie www.bip.lesnica.pl w zakładce Akty prawne/Gospodarka Przestrzenna/Plany w opracowaniu.

 

 

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję także, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone i przetwarzane są dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Leśnicy. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzenia zmiany planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy pod adresem: www.bip.lesnica.pl w zakładce: Dane osobowe.

 

                                                                                                         Burmistrz 

    (-) Łukasz Jastrzembski 

 

  PDFO B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA LEŚNICY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica.pdf (104,71KB)
PDFZALESIE - TEKST ZMIANY PLANU.pdf (120,52KB)

PDFZALESIE- RYS. ZMIANY PLANU.pdf (2,06MB)

PDFFORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG.pdf (124,63KB)