Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach dot. przedsięwzięcia pn.: „Montaż drugiej linii produkcyjnej membran bitumicznych wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury w zakładzie w Krasowej”.

Leśnica,  dnia 10 kwietnia 2024r.

 

ZP.6220.1.2023 

 

  OBWIESZCZENIE

o zebranych dokumentach i materiałach

            Działając na podstawie art. 10, art. 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z ustawą  z dnia   3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego oraz informuję o zebraniu wszystkich materiałów i dokumentów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż drugiej linii produkcyjnej membran bitumicznych wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury w zakładzie w Krasowej”.

                Biorąc pod uwagę powyższe informuję, iż przed wydaniem wskazanej decyzji strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dokumentów, w tym:

- opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr GL.ZZŚ.3.4901.145.2023.MO z dnia 09.08.2023r. (data wpływu 11.08.2023r.);

- opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach Nr NZ.9022.4.19.2023.AS z dnia 11.08.2023r. (data wpływu 14.08.2023r.);

- postanowienia o numerze WOOŚ.4220.274.2023.PK2 z dnia 25.08.2023r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu;

- opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach Nr NZ.9022.4.35.2023.AS z dnia 13.12.2023r.;

- opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr GL.ZZŚ.3.435.197.2022.MO z dnia 18.09.2023r. (data wpływu 20.09.2023r.);

- postanowienia o numerze WOOŚ.4221.88.2023.PK.3 z dnia 01.03.2024r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,

które są do wglądu w aktach sprawy, w siedzibie  Organu tj. Urzędu Miejskiego w Leśnicy pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30) oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej, w terminie   7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), zawiadomienie stron   o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia na okres 14 dni poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy, tablicy ogłoszeń w sołectwie Krasowa oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

Pouczenie

  1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym, w art. 35 k.p.a.  stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Leśnicy.
  2. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 49 § k.p.a.

 

Otrzymują :

  1. Izobud Sp. z o.o. – do rąk Pełnomocnika – Roman Gałoński PDU „Ochrona Środowiska”, ul. Szkolna 15,  47-225 Kędzierzyn – Koźle,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)
  3. a/a

PDFObwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach.pdf- skan.pdf (1,12MB)