Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1, art. 33a oraz  art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ooś

Burmistrz Leśnicy

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

Montaż drugiej linii produkcyjnej membran bitumicznych wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury w zakładzie w Krasowej” planowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 9,10 i 11/2 w miejscowości Krasowa  przy ul. Przemysłowej 5, obręb ewidencyjny Krasowa.

       Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Leśnicy. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Powiatowy  Inspektor Sanitarny  w Strzelcach Op., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Opolu.

       Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 79 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.

       W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią dokumentacji sprawy  w siedzibie  Organu tj. Urzędu Miejskiego w Leśnicy pokój nr 12a (w poniedziałki w godz. od 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do godz. 15.30 oraz w piątki od godz. 7.30 do godz. 14.30) oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie a także za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: um@lesnica.pl

w terminie od 07.03.2024 r. do 08.04.2024r.

         Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy, na tablicy ogłoszeń sołectwo Krasowa, na tablicy ogłoszeń Miasta Leśnica, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz poprzez zamieszczenie  w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lesnica.pl.

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - skan.pdf (803,85KB)
PDFOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.pdf (169,07KB)