Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ NR LXI/24 z Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 stycznia 2024 r.

PROTOKÓŁ NR LXI/24

z Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 22 stycznia 2024 r.

Obrady rozpoczęto 22-01-2024 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:37 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

1. Marek Nowak

2. Ryszard Froń

3. Roland Reguła

4. Rudolf Gajda

5. Krzysztof Walusz

6. Beata Socha

7. Wiktor Barteczko

8. Teodor Wyschka

9. Krzysztof Piechota

10. Ryszard Golly

11. Zygmunt Pakosz

12. Maria Reinert

13. Teresa Kwoczała

 

Nagranie zapisu dźwiękowego i obrad z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica.

1. Otwarcie sesji: (15:00)

a. stwierdzenie quorum, (15:00)

Pan Ryszard Froń - przewodniczący obrad stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co zostało odnotowane w systemie i stanowi quorum, przy którym może obradować oraz podejmować uchwały Rada Miejska.

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. (15:01)

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2024 roku i zarządził głosowanie w kwestii jego przyjęcia.

Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad. (15:03)

Wyniki imienne:

ZA (12)

Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Maria Reinert, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Beata Socha, Rudolf Gajda, Krzysztof Piechota, Roland Reguła, Marek Nowak, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Teodor Wyschka

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy przyjęli porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2024 r.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2023 roku. (15:04)

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2023 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi.

Następnie zwrócił się do radnych, czy chcą zabrać głos w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2023 r.

Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2023 roku. (15:04)

Wyniki imienne:

ZA (12)

Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Roland Reguła, Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Ryszard Froń, Beata Socha, Krzysztof Piechota

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk, Teodor Wyschka

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy przyjęli protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2023 roku.

Mieszkaniec wsi Krośnica Pan Janusz Grabelus uczestniczący w sesji poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego miesiąc temu Krzysztofa Respondek.

Nastąpiła zmiana kworum (15:05)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

1. Teodor Wyschka

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. (15:06)

Pan Burmistrz poinformował, iż projekt uchwały dotyczy przekazania dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego w kwocie 202.637,98 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Leśnica – Lichynia. Przekazywana kwota to niezrealizowana część dotacji z roku 2023, która została przesunięta na rok bieżący.

Następnie poinformował, iż drugi projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego dotyczy przekazania dotacji w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie remontu drogi powiatowej w miejscowości Leśnica na odcinku ul. Kozielskiej na wysokości sklepu Dino i Zespołu Placówek Oświatowych. Koszt zadania realizowanego przez Powiat Strzelecki wyniesie około 1 000 000,00 złotych.

Ponadto omówił trzeci projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. Projekt uchwały dotyczy przekazania dotacji w kwocie 31.250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na modernizację drogi powiatowej od skrzyżowania w miejscowości Raszowa do granicy z powiatem krapkowickim w Krasowej.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy mają pytania w tych tematach?

Wobec braku głosów w dyskusji przedstawił pierwszy projekt uchwały i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. (15:11)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Wiktor Barteczko, Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, Beata Socha, Maria Reinert, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Rudolf Gajda, Marek Nowak, Ryszard Froń, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/398/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. (15:11)

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. (15:13)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Maria Reinert, Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Zygmunt Pakosz, Marek Nowak, Roland Reguła, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, Beata Socha, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/399/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. (15:13)

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. (15:14)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Ryszard Golly, Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Rudolf Gajda, Maria Reinert, Roland Reguła, Beata Socha, Zygmunt Pakosz, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/400/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśnica na 2024 rok. (15:15)

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany w budżecie Gminy Leśnica na 2024 rok.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy mają pytania w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przedstawił projekt uchwały i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśnica na 2024 rok. (15:18)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Marek Nowak, Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Beata Socha

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/401/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśnica na 2024 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica. (15:19)

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Finansowo – Gospodarczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 8 stycznia 2024 r.

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

Następnie zwrócił się do radnych, czy mają pytania w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przedstawił projekt uchwały i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica. (15:20)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Krzysztof Walusz, Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Maria Reinert, Rudolf Gajda, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Roland Reguła, Beata Socha, Teodor Wyschka, Ryszard Froń, Marek Nowak

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/402/23 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVIII/374/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Leśnica. (15:21)

Pan Burmistrz poinformował, iż w październiku 2023 roku Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Leśnica, która znajduje się w obrocie prawnym. Przedłożony projekt uchwały na ma celu dodanie załącznika mapowego w wersji gml,który jest tekstowym odwzorowaniem map.

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do radnych, czy mają pytania w tym temacie?

Wobec braku głosów w dyskusji przedstawił projekt uchwały i zarządził głosowanie w kwestii jej podjęcia.

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVIII/374/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Leśnica. (15:24)

Wyniki imienne:

ZA (13)

Krzysztof Walusz, Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Ryszard Golly, Marek Nowak, Beata Socha, Roland Reguła, Rudolf Gajda, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Ryszard Froń

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)

Tomasz Sitnik, Krzysztof Pospieschczyk

Rada Miejska w Leśnicy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXI/403/23 zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/374/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Leśnica.

9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym. (15:24)

Pan Burmistrz poinformował, iż w okresie międzysesyjnym były prowadzone na terenie gminy Leśnica następujące przedsięwzięcia, a mianowicie:

- trwają prace związane z budową instalacji fotowoltaicznej na stacji wodociągowej w Porębie,

- ogłoszono przetarg dotyczący budowy kanalizacji na ulicy Pięknej w Raszowej,

- przeprowadzono przetarg i wyłoniono firmę, która wykona kanalizację deszczową na strefie inwestycyjnej w Krasowej,

- planuje się wykonać przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Ujazdowskiej i ulicy Św. Jadwigi w Zalesiu Śląskim,

- otrzymano pozwolenie na rozbiórkę budynku znajdującego się na gminnej działce w Popicach.

Następnie Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia, działania prowadzone w okresie międzysesyjnym:

- 28 grudnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu odbyło się spotkanie w temacie wykonania lewoskrętu na drodze wojewódzkiej w kierunku Popic,

- początkiem stycznia br. do PKS-u Strzelce Opolskie wpłynął wniosek rodziców uczniów dojeżdżających do szkół w Strzelcach Opolskich w sprawie zmodyfikowania rozkładu jazdy autobusów jadących ze Strzelec Opolskich do Leśnicy, aby uczniowie mogli po zajęciach lekcyjnych zdążyć na autobus,

- 15 stycznia br. odbyła się wizytacja przez Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich przebudowy części budynku OSP Leśnica na siedzibę posterunku policji,

 - 22 stycznia br. w odbyło się spotkanie Zarządu Województwa Opolskiego z samorządowcami z terenu Powiatu Strzeleckiego w temacie podsumowania 20-lecia Polski w Unii Europejskiej oraz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.

10. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady. (15:29)

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu:

• 28 grudnia 2023 r. wpłynął wniosek Burmistrz Leśnicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

• 29 grudnia 2023 r. wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich  dotyczące analizy oświadczeń majątkowych,

• 22 stycznia br. wpłynęły uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Leśnica oraz w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Leśnica na 2024 rok.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

11. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym. (15:32)

Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu 8 stycznia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Tematyka komisji została poruszona na dzisiejszej sesji.

12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych. (15:32)

Przewodniczący obrad przedstawił pismo Powiatu Strzeleckiego w temacie zadrzewień i zakrzewień w pasie drogi powiatowej na odcinku pomiędzy Raszową, a Łąkami Kozielskimi oraz w pasie drogi powiatowej w miejscowości Poręba.

Nie poruszono więcej tematów.

13. Zamknięcie sesji. (15:37)

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął LXI Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.

Zakończono sesję. (15:37)

 

  Protokołowała:                                                                              Przewodniczący obrad:

Nikola Wieczorek                                                                                  Ryszard Froń

 

PDFProtokół nr LXI_24 z dnia 22 stycznia 2024 roku-skan.pdf (376,43KB)

PDFProtokół nr LXI_24 z dnia 22 stycznia 2024 roku.pdf (203,94KB)