Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXII/405/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2024 rok

Uchwała Nr LXII/405/24
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy Leśnica na rok 2024 o kwotę 2.878.005,26 zł:

- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy Leśnica na rok 2024 o kwotę 6.548.715,26 zł, w tym:

1. dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 2.712.341,34 zł

2. dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 3.836.373,92 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Leśnica na rok 2024 o kwotę 3.670.710,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 494.420,00 zł

2. wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 3.176.290,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. W uchwale nr LX/392/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6. w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7. w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmienia się nazwę zadania budżetowego Urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie - wsparcie inicjatyw osiedli - Leśnica Osiedle nr 1 (dział 900, rozdział 90095, §6050, zad. 412) na Budowa zestawu do Street Workout - u - wsparcie inicjatyw osiedli - Leśnica Osiedle nr 1,

2. Zmienia się nazwę zadania budżetowego Urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie - wsparcie inicjatyw osiedli - Leśnica Osiedle nr 2 (dział 900, rozdział 90095, §6050, zad. 413) na Budowa zestawu do Street Workout - u - wsparcie inicjatyw osiedli - Leśnica Osiedle nr 2,

3. Zmienia się nazwę zadania budżetowego Modernizacja ul. Strażackiej w Leśnicy (dział 600, rozdział 60016, §6050, zad. 3) na Modernizacja drogi gminnej nr 105825 O ul. Strażacka i nr 105824 O ul. Powstańców Śl. w Leśnicy,

4. Zmienia się nazwę zadania budżetowego Modernizacja drogi wewnętrznej w Zalesiu Śląskim, dz. nr 1037, 1245 i 1232 (dział 600, rozdział 60017, §6050, zad. 3) na Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Leśnica - Modernizacja drogi wewnętrznej w Zalesiu Śląskim, dz. nr 1037, 1245 i 1232,

5. Zmienia się nazwę zadania budżetowego Modernizacja drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej (dział 600, rozdział 60016, §6050, zad. 2) na Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Leśnica - Modernizacja drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

§ 6. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1.

Plan dochodów ogółem

48.448.815,26 zł

 

 

- dochody bieżące

39.839.984,34 zł

 

 

- dochody majątkowe

8.608.830,92 zł

 

2.

Plan wydatków ogółem

51.210.512,47 zł

 

 

- wydatki bieżące

37.981.012,90 zł

 

 

- wydatki majątkowe

13.229.499,57 zł

 

3.

Plan przychodów ogółem

3.761.697,21 zł

 

4.

Plan rozchodów ogółem

1.000.000,00 zł

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/405/24
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 26 lutego 2024 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/405/24
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 26 lutego 2024 r.
Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/405/24
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 26 lutego 2024 r.
Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/405/24
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 26 lutego 2024 r.
Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/405/24
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 26 lutego 2024 r.
Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/405/24
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 26 lutego 2024 r.
Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/405/24
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 26 lutego 2024 r.
Zalacznik7.pdf

PDFUchwała Nr LXII40524 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu i.pdf (2,78MB)