Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR LXII/407/24 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033

Uchwała Nr LXII/407/24
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28 i 1688), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy nr LXI/402/24 z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 29 stycznia 2024 r. poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUchwała Nr LXII40724 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033.pdf (169,20KB)