Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR LXII/406/24 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2024 r.

Uchwała Nr LXII/406/24
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2024 r.

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

Załącznik do uchwały Nr LXII/406/24
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 26 lutego 2024 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2024 roku
WPROWADZENIE

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Leśnicy uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.).

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa na terenie Gminy Leśnica.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) „gminie”, należy przez to rozumieć Gminę Leśnica;

2) „zwierzętach bezdomnych”, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

3) „zwierzętach domowych”, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

4) „zwierzętach gospodarskich”, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

5) „kotach wolno żyjących”, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim).

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 2. Celem Programu  jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica.

§ 3. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 4. Realizację Programu na terenie Gminy zapewnia:

1) PUPHW „Gabi” Gabriela Bartoszek z siedzibą w Żędowicach przy
ul. Dworcowej 24;

2) Gospodarstwo rolne zapewniające opiekę dla zwierząt gospodarskich, o którym mowa w § 11;

3) Gabinet Weterynaryjny Jan Piskoń w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 30, tel. 502 052 515;

4) Koordynatorem programu jest Burmistrz Leśnicy, za pośrednictwem Referatu Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

Rozdział 3.
ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT

§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom schronienia jest realizowane przez:

1) umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt domowych, odłowionych na terenie gminy, przez PUPHW „Gabi”, które zostaną umieszczone w Schronisku dla Bezdomnych Psów i Kotów w Miedarach ul. 1-go Maja 76;

2) umieszczanie w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w §11, bezdomnych zwierząt gospodarskich.

§ 6. 1. Na terenie gminy prowadzi się wyłapywanie bezdomnych zwierząt na interwencję mieszkańców na podstawie zgłoszeń o zaobserwowanym błąkającym się zwierzęciu. Zgłoszenie przyjmuje pracownik Referatu Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami tel. 774639855, który następnie powiadamia firmę o konieczności odłowienia bezdomnego zwierzęcia domowego.

2. Jeżeli zgłoszenie dotyczy zwierzęcia gospodarskiego to po jego odłowieniu zostaje umieszczone w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w § 11.

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

4. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

§ 7. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek realizuje lekarz weterynarii.

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:

1) gminę, poprzez ogłoszenia na stronie internetowej o możliwości adopcji i rozmowy telefoniczne z mieszkańcami (w szczególności sołtysami);

2) schronisko, do którego oddawane są bezdomne zwierzęta z terenu gminy, poprzez ogłoszenia na swojej stronie internetowej.

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt, którego celem jest ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych, jest wykonywane w sposób humanitarny i zgodny ze sztuką lekarską, przez Gabinet Weterynarii, o którym mowa
w § 4 pkt 3.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI, W TYM ICH DOKARMIANIE

§ 10. 1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1) przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców gminy o miejscach, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach ich przebywania;

3) w miarę możliwości zapewnienia im miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy.

2. Zadania, o których mowa w ust.1 pkt 1-3 realizowane będą przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.

3. Burmistrz Leśnicy w zależności od posiadanych środków finansowych, uwzględni sterylizację i kastrację dojrzałych płciowo osobników, co przyczyni się do ograniczenia populacji tych zwierząt. Sterylizacja i kastracja jest wykonywana przez Gabinet Weterynarii, o którym mowa w § 4 pkt 3.

Rozdział 5.
WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

§ 11. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi powierza się Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Leśnicy w obiekcie niezasiedlonym przez inne zwierzęta gospodarskie, znajdującym się przy ulicy Niwy w Leśnicy (działka nr 4208/4 km 5 obręb Leśnica).

Rozdział 6.
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKU ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

§ 12. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt sprawować będzie Gabinet Weterynaryjny Jan Piskoń, o którym mowa w § 4 pkt 3.

Rozdział 7.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 13. 1. Gmina w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

2. Gmina informuje o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym na stronie internetowej gminy.

Rozdział 8.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy w zadaniu pn. „Ochrona bezdomnych zwierząt” w wysokości 35 000 zł.

 

PDFUchwała Nr LXII40624 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w.pdf (317,39KB)