Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - dot. wydania decyzji środowiskowej

Leśnica,  dnia 28 lutego 2024r.

 

ZP.6220.1.2023 

 

 

  OBWIESZCZENIE

 

                Na podstawie art. 10, art. 35, art. 36, art. 49 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz   art. 74 ust. 3     ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) dalej ustawa ooś, postanawiam przedłużyć termin załatwienia sprawy  dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą „Montaż drugiej linii produkcyjnej membran bitumicznych wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury w zakładzie w Krasowej”  planowanego na terenie gminy Leśnica, na działkach o numerach: 9,10 i 11/2 w miejscowości Krasowa  przy ul. Przemysłowej 5, obręb ewidencyjny Krasowa, do dnia 30 kwietnia 2024r.

 

UZASADNIENIE

 

 W związku z przedłożeniem przez IZOBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Leśna 4, 47-150 Łąki Kozielskie, reprezentowanym przez Pełnomocnika Pana Romana Gałońskiego, Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż drugiej linii produkcyjnej membran bitumicznych wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury  w zakładzie w Krasowej” oraz jego uzupełnieniem, w oparciu o art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ooś wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Pismem nr WOOŚ.4221.88.2023.PK.3 z dnia 23.02.2024r. Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia 01.03.2024r. wskazując, że przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Leśnica, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Leśnica, w sołectwie Krasowa oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

POUCZENIE

 

        Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym, w art. 35 Kpa stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

Otrzymują :

  1. Izobud Sp. z o.o. – do rąk Pełnomocnika – Roman Gałoński PDU „Ochrona Środowiska”, ul. Szkolna 15,  47-225 Kędzierzyn – Koźle,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)
  3. a/a

 

 

PDFObwieszczenie o zmianie terminu załatwienia sprawy do 30.04.2024.pdf (129,63KB)
PDFObwieszczenie o zmianie terminu załatwienia sprawy do 30.04.2024r. - skan.pdf (759,37KB)