Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi cz. 1 dot.:„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap- ul. Ujazdowska"

                                                                                                 

 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim.

Leśnica 27 lutego 2024 r.

 

ZP.271.5.2024

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Do wszystkich oferentów

zainteresowanych przetargiem

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na  roboty budowlane pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap ul. Ujazdowska” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2024/BZP 00214588/01 z dnia 22.02.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

 

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej, gdy wykonawca wykaże, że wykonał należycie nie mniej niż 2 zadania o podobnym charakterze prac (wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji ciśnieniowej – zamiast sieci wodociągowej) o wartości min.– 500.000,00 zł. brutto każde?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał należycie nie mniej niż 2 zadania o podobnym charakterze prac (wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej) o wartości min. – 500.000,00 zł. brutto każde” , czyli wykonanie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ciśnieniowej o wartości min. 500.000 zł. brutto każde zadanie warunek  zostanie spełniony.

                                                                                                                                           

                                                                                                                                            Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                            Andrzej Iwanowski

                                                                                                                                       ZASTĘPCA BURMISTRZA

PDFOdpowiedź na pyt. cz. 1 - skan.pdf (814,33KB)
PDFOdpowiedź na pyt. cz. 1docx.pdf (209,33KB)