Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi cz. 2 dot.:„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap- ul. Św. Jadwigi"

                                                                                                 

 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim.

Leśnica 27 lutego 2024 r.

ZP.271.4.2024

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Do wszystkich oferentów

zainteresowanych przetargiem

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na  roboty budowlane pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap ul. Św. Jadwigi” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2024/BZP 00214157/01 z dnia 22.02.2024.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

 Zgodnie z rozdziałem nr VI SWZ – Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 2.4:

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał należycie nie mniej niż 2 zadania o podobnym charakterze prac (wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej) o wartości min. – 500.000,00 zł. brutto każde.”

Pytanie: Proszę o informacje czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie w/w zapis na

„ wykonał należycie nie mniej niż 2 zadania o podobnym charakterze prac (wykonanie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej i sieci wodociągowej) o wartości min. – 500.000,00 zł. brutto każde.”.

Zakres prac budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest identyczny co gwarantuje bezproblemowe wykonanie robót przez podmioty posiadające doświadczenie przy budowie kanalizacji deszczowych. Rozszerzenie w/w zapisu spowoduje większą konkurencyjność przy składaniu ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał należycie nie mniej niż 2 zadania o podobnym charakterze prac (wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej) o wartości min. – 500.000,00 zł. brutto każde”, czyli wykonanie kanalizacji deszczowej nie spełni w/w warunku.

 

Pytanie 2:

Zakres do wykonania określony w dokumentach przetargowych nie zawiera wykonania sieci wodociągowej, więc czy Zamawiający uzna spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej, gdy wykonawca wykaże, że wykonał należycie nie mniej niż 2 zadania  o podobnym charakterze prac (wykonanie tylko kanalizacji sanitarnej) o wartości min.– 500.000,00 zł. brutto każde?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał należycie nie mniej niż 2 zadania o podobnym charakterze prac (wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej) o wartości min. – 500.000,00 zł. brutto każde” , czyli wykonanie tylko kanalizacji sanitarnej o wartości min. 500.000 zł. brutto każde zadanie warunek  zostanie spełniony.

                                                                                                                                           Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                                  Andrzej Iwanowski

                                                                                                                                            ZASTĘPCA BURMISTRZA

PDFPytania i odpowiedzi na pyt. cz. 2 docx.pdf (218,85KB)
PDFPytania i odpowiedzi na pyt. cz. 2 - skan.pdf (1,16MB)