Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033

                                                                                                                              Leśnica, 27.02.2024 r.

 IK.062.1.20.2022

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA LEŚNICY

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033.

Burmistrz Leśnicy działając na podstawie art.17 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, 1688) informuje o podjęciu przez Radę Miejską w Leśnicy Uchwały Nr LXII/407/24 z dnia 26 lutego 20204r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033.

Ww. uchwała dostępna jest na stronie gminy www.lesnica.pl, na stronie podmiotowej Gminy Leśnica w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.lesnica.pl w zakładce Akty prawne/Uchwały Rady Miejskiej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie gminy Leśnica, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznaje się niezbędne opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:

1. Rada Miejska w Leśnicy z własnej inicjatywy albo na wniosek Burmistrza, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033.

2. Burmistrz, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, kolejno:

1) ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033 przez publikację w prasie; poprzez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym dokumentem oraz w siedzibie obsługującego go urzędu; przez udostępnienie informacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na swojej stronie internetowej; w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.;

2) sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji;

3) przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;

4) występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;

5) wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Miejskiej do uchwalenia projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2024-2033 zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Leśnicy. Klauzula informacyjna dostępna jest poprzez stronę internetową https://bip.lesnica.pl w zakładce dane osobowe oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

Burmistrz
(-) Łukasz Jastrzembski 

 

PDFLeśnica 27.02.2024 r. IK.062.1.20.2022 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Progra.pdf (93,95KB)