Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ KONTENERA BUDOWLANEGO

Leśnica, 2024-02-26

Znak sprawy: KL.033.4.2024

 

BURMISTRZ LEŚNICY

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

kontenera budowlanego

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, NIP: 7561966152, REGON: 531413337.

 

Przedmiot sprzedaży:

Kontener budowlany, będący własnością gminy Leśnica.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest kontener budowlany.

 

Dane identyfikacyjne:

Nazwa środka technicznego:  kontener budowlany

Rok zamontowania: 1993

Wymiary:  6034x2430x2800 mm

Ciężar: 3 000 kg

Moc przyłącza elektrycznego: 3,3 kW

Napięcie znamionowe: 220 v

Numer seryjny/fabryczny: 14/93.  

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany kontener:

Kontener można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym na terenie boiska sportowego w Porębie, 47-150 Poręba, ul. Strzelecka, w dni robocze w terminie od 27.02.2024 r. do 12.03.2024 r.
w godz. 8:0014:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (kontakt: Dorota Wieczorek- Inspektor ds. Kultury  w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, tel. 77 463 98 58).

 

Cena wywoławcza:

2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100).

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek Vat – 23 %.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 12.03.2024 r. do godz. 14:30. Oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • numer PESEL i NIP oferenta,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną cenę,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy sprzedaży w załączeniu do ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej.

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność w terminie wyznaczonym do składania ofert, z napisem: „Przetarg na kontener budowlany – nie otwierać przed dniem 13.03.2024 r. godz. 9:00”, w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.

 

 

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
 2. nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne bądź budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy Urzędu: Bank Spółdzielczy w Leśnicy nr 06 8907 0008 2001 0000 1313 0004 z dopiskiem „Wadium – przetarg na sprzedaż kontenera budowlanego” lub w kasie Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 12.03.2024 r. do godz. 14:30. W przypadku wpłaty na konto Urzędu, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym terminie wpłyną na kon­to.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone nie­zwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży i zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia przetargu, wadium przepada na rzecz sprze­dawcy (gminy Leśnica), a przetarg zostanie unieważniony.

 

Pozostałe informacje:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2024 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica – sala posiedzeń nr 9.

 

 1. Kontener zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, i którego oferta zostanie wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy sprzedaży i w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wyboru jego oferty – zapłaci całkowitą cenę kupna kontenera. Wydanie kontenera nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół Komisji z przeprowadzonego przetargu.

 

 1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorgani­zuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego prze­targu.

 

 1. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

 

 1. Gmina Leśnica nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu kontenera budowlanego.

 

 1. Wszelkie informacje na temat sprzedaży kontenera budowlanego uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, pok. nr 12 oraz telefonicznie pod nr tel. 77 463 98 58.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcia przetargu) bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 1. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.

 

 

Załączniki:

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy sprzedaży

 

 

 

 

……………….........................................................................

(Miejscowość, data)

 

 

FORMULARZ OFERTOWY – OŚWIADCZENIA

do przetargu na:

sprzedaż kontenera budowlanego

 

 

Dane OFERENTA:

Imię i nazwisko / nazwa      ..............................................................................................................

Adres / siedziba                      ..............................................................................................................

PESEL / REGON                       ..............................................................................................................

NIP                                              ..............................................................................................................

Telefon kontaktowy             ..............................................................................................................

 

Składam ofertę na zakup kontenera budowlanego z boiska sportowego w Porębie

za cenę netto: …………………………………….. zł

(słownie: …………………………………………………………………………....................................................................).

Jednocześnie oświadczam, iż:

 • zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż kontenera budowlanego z dnia 26 lutego 2024 roku,
 • akceptuję warunki udziału w ww. przetargu,
 • zapoznałem się ze stanem oferowanego kontenera  / nie zapoznałem się ze stanem oferowanego kontenera i jestem świadomy odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin*),
 • zapoznałem się i akceptuję treść wzoru umowy sprzedaży,
 • uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
 • wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny nabycia.

 

W załączeniu:

 • dowód wniesienia wadium

 

 

 

______________________________________

Podpis osoby / osób upoważnionych

 

 

UMOWA SPRZEDAŻY

 

zawarta w dniu ………………………… w Leśnicy pomiędzy:

Gminą Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, NIP: 7561966152, REGON: 531413337,

reprezentowaną przez:

Łukasza Jastrzembskiego – Burmistrza,

zwaną w dalszym ciągu umowy „Sprzedającym”

a

Panem/Panią/Firmą ………………………………………......................................................................................., legitymującym/ą się dowodem osobistym nr …………………. wydanym przez …………………………………………

PESEL / NIP / REGON ………………………………………………………………………………………………………………………..…,

zamieszkałym/ą/z siedzibą w ……………………………………………………………… przy ul. ………………………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym/ą w dalszym ciągu umowy „Kupującym”,

 

o następującej treści:

 

§ 1

 

Sprzedający oświadcza, że:

 1. jest właścicielem kontenera budowlanego.
 2. Przedmiot sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest kontener budowlany, a nadto, że nie stanowi o przedmiotu zastawu bądź zabezpieczenia.

 

§ 2

 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje kontener budowlany określony w § 1, zgodnie
z przeprowadzonym postę­powaniem przetargowym, za  cenę netto ……………….. zł, podatek Vat %  ..........................zł, co daje cenę brutto z wymagalnym podatkiem ........................zł (słownie…………………………………………………) płat­ną gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Leśnicy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu: Bank Spółdzielczy w Leśnicy nr 87 8907 0008 2001 0000 1313 0001.

 

§ 3

 

 1. Sprzedający wyda Kupującemu przedmiot sprzedaży niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy i zapłaceniu ustalonej ceny nabycia.
 2. Kupujący wraz z podpisaniem umowy kwituje odbiór kontenera budowlanego będącego przedmiotem sprzedaży.

 

§ 4

 

Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny zakupionego kontenera i mnie zgłasza do niego żad­nych uwag.

 

§ 5

 

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.

 

§ 6

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

§ 7

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................                                                                 .......................................................

Sprzedający                                                                                                            Kupujący