Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXIX/227/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA ŁĄKI KOZIELSKIE.

 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/227/06

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 6 marca  2006r.

 

w  sprawie przystąpienia do   sporządzenia zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA ŁĄKI KOZIELSKIE.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Dz. U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Dz. U. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa  Łąki Kozielskie, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/215/2001 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001r. .( Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 106 poz. 876 z 13 listopada 2001 r.), obejmującego tereny oznaczone w planie symbolem 

1)         13.RP/RZ1, 14.RP/RZ1  i  1.UR  (działki o nr ewid. gruntu 692/2, 694, 698,  729/1, 730/1,  762/2, 763, 764 km. 4, 5  i 280 km. 3, 4 położone na gruntach wsi Łąki Kozielskie),

2)        3.US i 8.RP/RZ1 (działki o nr ewid. gruntu 650/3 km., położona na gruntach wsi Łąki Kozielskie),

 

2.      Granice terenu, dla którego sporządza się zmianę planu, zostały określone na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 5000, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Leśnicy.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  w Leśnicy

                                                                                    mgr inż. Ryszard Froń

 informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę


JPEGUCHWAŁA Nr 227 zalacznik 1.jpeg (448,61KB)

JPEGUCHWAŁA Nr 227 zalacznik 2.jpeg (372,28KB)