Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.02.2024 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap - ul. Św. Jadwigi”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00216226/01 z dnia 23.02.2024


Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim – V etap
- ul. Św. Jadwigi”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.4.2.) Miejscowość: Leśnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00214157

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż -900.000,00 zł. w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał należycie nie mniej niż 2 zadania o podobnym charakterze prac (wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej) o wartości min. – 500.000,00 zł. brutto każde. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek. Wykonawca może wykorzystać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wielokrotnie – dla każdej części indywidualnie.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy – uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w branży sanitarnej bez ograniczeń. Minimalne doświadczenie zawodowe: na stanowisku kierownika budowy – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (liczone od dnia uzyskania uprawnień).

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż -900.000,00 zł. w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał należycie nie mniej niż 2 zadania o podobnym charakterze prac (wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej) o wartości min. – 500.000,00 zł. brutto każde. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek. Wykonawca może wykorzystać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wielokrotnie – dla każdej części indywidualnie.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy – uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w branży sanitarnej bez ograniczeń. Minimalne doświadczenie zawodowe: na stanowisku kierownika budowy – co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (liczone od dnia uzyskania uprawnień).

Z up. BURMISTRZA

 Andrzej Iwanowski

 ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23.02.2024r.pdf (40,35KB)